Zoznam profesií

21.05.2015

Na tejto stránke nájdete zoznam profesií, ktoré sa môžu podieľať na budovaní a prevádzke inteligentných elektrických sietí využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Cieľom vytvorenia tohto zoznamu je ukázať odberateľom, ktoré profesie sú potrebné pre budovanie a prevádzku jednotlivých typov technológií, no taktiež na aktiváciu živnostníkov a firiem pre štart respektíve rozšírenie podnikania v tejto novej a progresívnej oblasti.

1.

Analytik informačních technologií

Odbor: Informační technologie

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí informačních systémů i jejich celků.

Pracovné činnosti: Studování analytické dokumentace, legislativních a technických podmínek a požadavků uživatelů na software. Navrhování a projednávání koncepce řešení počítačových aplikací. Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb. Vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků. Vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.

2.

Architekt a urbanista

Odbor: Stavebnictví

Architekt umělecky a technicky navrhuje projekty územních celků, stavebních děl a jejich interiérů, dále např. sady, nábytek a další prvky interiérových řešení s přihlédnutím k funkční a výtvarné úrovni daného díla, navrhuje koncepce a plány prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci, zpracovává v textové, literární formě základní ideovou koncepci výstavy, navrhuje výtvarně prostorovou koncepci výstavy komerčního i nekomerčního charakteru.

Pracovné činnosti: Zpracování projektů interiérů a scénických řešení. Spolupráce se specialisty na přípravě projektových řešení. Tvorba ideových návrhů architektonických a výtvarných řešení. Zpracování architektonických projektů stavebních děl. Autorský dozor nad realizací děl. Tvorba koncepcí a plánů prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci. Zpracování projektů funkčních a prostorových řešení. Zpracování projektů území, krajiny a sadů. Zpracování návrhů detailů vybavení.

3.

Autorizovaný inspektor

Odbor: Stavebnictví

Autorizovaný inspektor ověřuje projektovou dokumentaci, její úplnost a správnost, technickou proveditelnost, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a vydává certifikát k povolení stavby ve zkráceném stavebním řízení a vydává odborný posudek k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Pracovné činnosti: Zpracování a vydávání certifikátů, stanovisek a jiných dokumentů k posouzení dokumentace stavby. Sestavování kontrolních prohlídek stavby. Vydávání osvědčení o proveditelnosti staveb v souladu se stavebním zákonem. Zpracování odborného posudku pro vydání kolaudačního souhlasu. Dohlížení na provádění stavby. Poskytování expertní součinnosti na výzvu stavebního úřadu. Spolupráce na odstranění případných chyb v dokumentaci, technické proveditelnosti staveb. Vedení evidence o úkonech a archivace dokumentace po dobu 5 let. Vedení příslušné dokumentace. Předkládání závazných stanovisek dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení a při uplatnění námitek proti provádění stavby předkládání nevypořádaných námitek stavebnímu úřadu.

4.

Elektrikář mechanik

Odbor: Elektrotechnika

Elektrikář mechanik provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, opravách, rekonstrukcích, seřizování a zkoušení elektrických strojů, přístrojů a zařízení, vážicích zařízení, elektrických, elektromechanických a elektronických částí zabezpečovacích zařízení, elektrických, elektromechanických a elektronických systémů obráběcích strojů s číslicovým řízením, výrobních center a linek, souborů strojů a uzlů pružných výrobních systémů, elektrického a strojního zařízení pasivní i aktivní protikorozní ochrany a elektrických a elektronických systémů automobilů.

Pracovné činnosti: Instalace a servis zabezpečovacích zařízení, hasicích přístrojů a automatických protipožárních systémů. Výroba, instalace, seřizování, zkoušení a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení. Montáž, opravy, seřizování a zkoušení vážicích zařízení. Řízení prací při sestavování, seřizování a opravách složitých a prototypových strojů, přístrojů a zařízení, jejich měření, zkoušení a oživování. Montáž, rekonstrukce, diagnostika a opravy souborů staničních, traťových, dispečerských a přejezdových zabezpečovacích zařízení s elektronickými prvky během železničního provozu. Sestavování a opravy elektrických a elektromechanických systémů číslicově řízených strojů. Diagnostika a odstraňování závad řídicích mechanismů, ochranných, signalizačních a regulačních zařízení za použití digitální a analogové techniky. Odborné práce při údržbě a opravách protikorozních zařízení pasivní i aktivní ochrany na místních a dálkových plynovodech. Montáž, uvádění do provozu a opravy strojního a elektrického zařízení antikorozní ochrany. Diagnostika, údržba, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel. Funkční zkoušky elektrických a elektronických agregátů a prvků.

5.

Elektromechanik pro silnoproud

Odbor: Elektrotechnika

Elektromechanik pro silnoproud provádí práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, opravách a rekonstrukcích elektrických zařízení, elektrických trakčních a zabezpečovacích zařízení, rozvodů a zařízení v objektech bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby apod., při stavbě veřejného osvětlení, venkovních linek, světelné dopravní signalizace a dopravních značek, samostatně obsluhuje energetická zařízení, provádí montáže bleskosvodných systémů, provádí samostatné práce při opravách a údržbě nevýbušných elektrozařízení.

Pracovné činnosti: Montáž, zapojování, kontrola a rekonstrukce elektrických rozvodů v budovách a průmyslových objektech. Připojování strojů a elektrických zařízení. Montáž a zapojování měřicích přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie. Zapojování a opravy dalších součástí elektroinstalací - rozvaděčů, ovladačů, jističů, transformátorů, usměrňovačů, zásuvek, spínačů, přepínačů, lustrů a různých elektrospotřebičů. Montáž a opravy systémů elektrického osvětlení. Řízení a provádění testů a měření zajišťujících spolehlivé a efektivní fungování energetického zařízení. Provádění středních a generálních oprav energetických zařízení. Práce na elektrických zařízeních ve vypnutém stavu, v blízkosti zařízení pod napětím vn a vvn a práce pod napětím, práce ve výškách a ve vynucených polohách. Montáž, údržba a opravy všech typů hromosvodů. Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba venkovních a kabelových elektrických vedení. Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba elektrických stanic. Běžné opravy a údržba nevýbušných elektrozařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Montáž, demontáž, seřizování a výměna uzlů u vybraných strojů a zařízení, např. důlních transformátorů, stacionárních elektromotorů čerpadel a vysokonapěťových a výkonových zařízení těžních strojů. Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy pevných elektrických trakčních zařízení, souborů silnoproudých zařízení vn a vvn (zpravidla venkovního provedení). Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy zařízení pro napájení zabezpečovacích zařízení železniční dopravy.

6.

Elektromechanik pro slaboproud

Odbor: Elektrotechnika

Elektromechanik pro slaboproud provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montážích, rekonstrukcích, opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze elektronických výrobků a zařízení, elektrických slaboproudých zařízení, slaboproudých zařízení v dole, sdělovacích a měřicích zařízení, výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů.

Pracovné činnosti: Montáž a odzkoušení řídicích obvodů a ovládacích prvků. Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť. Sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky, automatizační, organizační a výpočetní techniky. Provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení. Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad. Instalování, diagnostika a opravy metalických, optoelektronických a bezdrátových přenosových systémů. Montáž, rekonstrukce, údržba, opravy a seřizování automatizovaných systémů řízení technologických procesů a elektrických zařízení nn. Vedení příslušné provozní dokumentace. Odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav. Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení, seřizování a opravy telekomunikačních zařízení. Provádění údržby komplexu slaboproudých zařízení. Montáž, údržba, zkoušení a seřizování dorozumívacího, signalizačního a regulačního zařízení těžních strojů a šibíků. Odpovídající montážní a údržbové práce v dolech.

7.

Elektronik

Odbor: Elektrotechnika

Elektronik vykonává činnosti spojené vývojem, výpočtem, analýzou, simulací, řešením, výrobou, testováním, kontrolou a údržbou elektronických zařízení, součástí, prvků a programů.

Pracovné činnosti: Vývoj elektronických obvodů a součástek podle zadané specifikace, podle možnosti s využitím software. Samostatné řešení nebo spolupráce na řešení elektronických obvodů pro specifikovanou funkci podle zadání. Aplikace nových materiálů a součástek elektronických obvodů. Simulace činnosti elektronického obvodu s využitím software. Spolupráce na mechanickém designu elektronického zařízení. Monitorování vlivu environmentálních podmínek na elektronické obvody a zařízení. Monitorování funkčnosti a spolehlivosti elektronických výrobních zařízení. Navrhování úpravy elektronických schémat. Sestavení vzorku a prototypového provedení elektronického obvodu podle dokumentace. Spolupráce na oživování a zkouškách elektronického zařízení. Spolupráce na zprovozňování, programování a servisu zařízení. Spolupráce na zavádění změn během sériové produkce elektronického zařízení. Testování a optimalizace zapojení elektronických jednotek (např. řídících jednotek). Správa, údržba a opravy průmyslového software a elektronických zařízení v procesu přejímky nových zařízení a jejich zavádění do provozu. Vývoj zkušební techniky elektronických zařízení a systémů. Programování software pro testování. Diagnostika a odstraňování závad elektronických systémů. Testování oprav desek plošných spojů. Programování elektronických zařízení a systémů (např. bezpečnostních systémů, řídících kontrolérů mobilních strojů). Provádění preventivní údržby elektronických zařízení a systémů. Vedení dokumentace provedených prací na elektronických zařízeních, systémech a programech. Zpracování podkladů k technické a technologické dokumentaci k zařízení.

8.

Elektrotechnik

Odbor: Elektrotechnika

Elektrotechnik vykonává přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování elektrických zařízení nebo v oblasti poskytování služeb v elektrotechnice, nebo ve fázi realizace investičních akcí, vytváří a uplatňuje normy spotřeby práce, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů.

Pracovné činnosti: Samostatné projektování jednoduchých elektrických zařízení.

9.

Energetik specialista distribuce elektrické energie

Odbor: Energetika

Energetik specialista distribuce elektrické energie provádí nejsložitější specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti rozsáhlých zařízení pro distribuci elektrické energie, řídí větší provozní organizační útvary nebo malé odborné útvary a zpracovává vysoce odborné expertízy a analýzy.

Pracovné činnosti: Vedení technické a provozní dokumentace. Kontrola provozu energetických soustav a rozhodování o potřebných zásazích. Sjednávání a upřesňování požadavků na provoz energetických soustav a na distribuci energií. Plánování provozu rozsáhlých energetických soustav. Koordinace a metodické řízení činností techniků energetických dispečinků. Sjednávání operativních dovozů v rámci uzavřených smluv. Spolupráce s centry zajišťujícími výrobu elektrické energie. Řízení prací při zpracovávání dokumentace rozvoje a obnovy elektrických sítí a zařízení. Realizace zásadních strategických rozhodnutí v oblasti rozvoje a obnovy elektrizační sítě. Řízení prací při zpracování koncepce rozvoje a obnovy elektrizační sítě. Posuzování technických a ekonomických podkladů investičních záměrů. Spolupráce s projektovými a inženýrskými organizacemi a organizacemi budoucích zhotovitelů díla. Řízení provozu systémů řídicí techniky včetně koordinace jednotlivých subsystémů. Tvorba a aktualizace dispečerských schémat v energetických sítích. Operativní řízení provozu přenosové elektrizační soustavy. Projektová příprava a projektování obnovy a rozvoje systémů a zařízení řídicí techniky a jejích sítí. Řízení prací v oblasti provozu a údržby DS a rozvodných zařízení. Metodické usměrňování činnosti měrové služby. Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie.

10.

Energetik specialista výroby elektrické energie

Odbor: Energetika

Energetik specialista výroby elektrické energie provádí nejsložitější specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti rozsáhlých zařízení na výrobu elektrické energie, řídí větší provozní organizační útvary nebo malé odborné útvary a zpracovává vysoce odborné expertizy a analýzy.

Pracovné činnosti: Navrhování nových alternativních zdrojů výroby elektrické energie. Kontrola a posuzování technických, provozních a ekonomických parametrů výroby energie. Řízení prací vedoucích provozních, technických a údržbářských úseků elektrárny. Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy. Kontrola dodržování technologických postupů pro výrobu nebo provoz energetických zařízení. Řízení procesu technických zkoušek technologií a postupů. Provádění technického dozoru. Vedení technické a provozní dokumentace. Řízení provozu primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny a jejích pomocných systémů. Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách bloku. Posuzování projektů nových zařízení včetně zpracovávání připomínek k územně plánovací dokumentaci. Jednání se zpracovateli projektové dokumentace, odbornými útvary, správními a jinými orgány a organizacemi. Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí. Vyhodnocování efektivnosti rozsáhlých investic v oblasti energetických zařízení a systémů. Vykonávání stavebního dozoru investora, projednávání změn v průběhu výstavby, zajišťování kolaudací, přebírání staveb a jejich uvádění do provozu. Řízení procesu výběrových řízení pro dodavatele investic. Zpracování studií rozvoje výroby elektrické energie. Zpracování koncepcí, metodik a prognóz v oblasti rozvoje spotřeby elektrické energie.

11.

Energetik technik distribuce elektrické energie

Odbor: Energetika

Energetik technik distribuce elektrické energie provádí technické práce při zajišťování provozuschopnosti zařízení na distribuci elektrické energie, řídí vymezené organizační útvary, koordinuje a zabezpečuje technické činnosti a odpovídající technickou dokumentaci.

Pracovné činnosti: Operativní (dispečerské) řízení provozu zařízení VN a VVN. Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů. Kontrola správnosti dat, podpora správy sítě v informacích o DS. Zajišťování podkladů pro provozní statistiku. Sjednávání a upřesňování požadavků na provoz dílčích energetických soustav a na distribuci energií. Plánování provozu dílčích energetických soustav. Kontrola odběru elektrické energie, elektroměrové a odečtové služby a kontrola odběrové kázně zákazníků. Měření množství a kvality vyráběné, dodávané a odebírané elektrické energie. Zpracování cenových a obchodních podkladů pro obchodování s energiemi. Řízení elektroměrové služby na energetických služebnách. Technické práce, řízení a koordinace činností při zajišťování provozu rozvodny. Řízení distribuce energie z velínů. Obsluha zařízení energetických rozvoden. Provádění technických prací při montáži řídicí techniky na základě projektové dokumentace. Zpracovávání a vedení technické a provozní dokumentace systémů zařízení řídicí techniky. Běžná údržba a opravy jednotlivých prvků, zařízení, sítí a systémů řídicí techniky v energetice. Revizní a kontrolní činnosti na technologiích rozvoden, spínacích stanicích VN/VN. Analýza poruchových událostí v elektrické síti. Vedení příslušné dokumentace.

12.

Energetik technik výroby elektrické energie

Odbor: Energetika

Energetik technik výroby elektrické energie provádí technické práce při zajišťování provozuschopnosti zařízení a při výrobě elektrické energie, řídí vymezené organizační útvary, koordinuje a zabezpečuje technické činnosti a technickou dokumentaci.

Pracovné činnosti: Vyřizování reklamací v energetice. Vypracování protokolů o výsledcích kontrol. Vedení příslušné technické a provozní dokumentace. Řízení provozu a údržby klasické elektrárny. Zajišťování podkladů pro rozšiřování, modernizaci a opravy elektrárny. Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu zařízení elektráren. Spolupráce při sestavování plánu výroby elektrické energie v elektrárně. Stanovování technologických postupů a technologických podmínek podle zadání nebo standardních postupů. Kontrola dodržování technologických postupů ve výrobě nebo v navazujících provozech. Provádění technického dozoru na pracovištích. Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky. Montáž a instalace prvků, zařízení, sítí a systémů řídicí techniky. Zajišťování provozu výrobního bloku v elektrárně v souladu s operativními dispečerskými plány. Řízení činností při likvidaci poruch a mimořádných stavů výrobních bloků. Řízení činností obsluh elektrárenských výrobních bloků a navazujících technologických úseků. Kontrola dodržování technologických postupů v provozech.

13.

Instalatér

Odbor: Stavebnictví

Instalatér samostatně zhotovuje, montuje, provádí údržbu a opravu plynovodních, vodovodních, vytápěcích a kanalizačních vnitřních a venkovních instalací.

Pracovné činnosti: Příprava pracoviště. Čtení a použití technických podkladů. Zhotovování úseků potrubí, jejich rozvětvování a připojování. Montáž a demontáž měřicích, ovládacích, regulačních a bezpečnostních zařízení. Montáž a údržba zařízení pro zásobování plynem, teplem, chladem a vodou. Montáž a údržba sítí pro zásobování plynem, teplem a vodou. Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce. Provádění zkoušek těsnosti, tlaku a funkčnosti podle předepsaných norem. Montáž, seřízení a údržba instalovaných zařízení. Montáž a údržba zdrojů tepla - plynu, oleje, nafty, tuhých paliv a obnovitelných zdrojů.

14.

Inženýr IT a řídících systémů

Odbor: Informační technologie

Inženýr IT a řídících systémů komplexně stanovuje směry technického rozvoje řídících technologických systémů a nastavení parametrů jejich optimálního provozu podle podmínek programového a systémového vybavení a s ohledem na potřeby uživatelů.

Pracovné činnosti: Zajišťování procesu optimalizace využití počítačů a komunikačních systémů ve firmě. Soustřeďování a spravování technických informací pro předvídání možností zlepšení procesů zpracování dat. Zabezpečování optimálního nastavení systémů z hlediska vazby hardware-software. Komplexní operativní řízení a koordinování nejsložitějších oprav prostředků informační techniky včetně počítačových sítí. Navrhování a vypracování hardwarových studií a technických analýz problémů složitých systémů informační techniky.

15.

Inženýr v elektrotechnice

Odbor: Elektrotechnika

Inženýr v elektrotechnice vykonává nejnáročnější řídící a kontrolní činnosti, koncepční výzkumnou, vývojovou nebo vědeckou práci v oblasti technologicky a organizačně značně náročné výroby, externích montáží ucelených souborů a staveb, provozu, projektování, řízení jakosti, výzkumu a vývoje elektrických zařízení a systémů nebo v oblasti poskytování vysoce odborných specializovaných služeb v elektrotechnice.

Pracovné činnosti: Řízení projektování elektrických zařízení rozsáhlých a složitých investičních celků ve všech fázích přípravy a realizace projektu. Řízení komplexní agendy nejsložitějších investičních akcí v oblasti elektrotechniky. Řízení technologické přípravy rozsáhlé a členité elektrotechnické výroby, řešení komplexních projektů složitých technologických postupů. Řízení tvorby, aktualizace a realizace komplexního systému řízení jakosti. Řízení komplexních týmů řešících náročné výzkumné projekty a rozvojové programy v oblasti elektrotechniky. Zajišťování značně organizačně náročného dispečerského řízení plně automatizovaných rozsáhlých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních energetických provozních systémů nebo komplexních externích montáží ucelených souborů a staveb v elektroenergetice. Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje v elektrotechnice s rozhodujícím významem pro rozvoj oboru. Vedení příslušné provozní a technické dokumentace. Organizování interních auditů jakosti. Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce, publikační a pedagogická činnost v oblasti elektrotechniky. Specializované odborné činnosti ve všech fázích investiční výstavby včetně investičního a dodavatelského engineeringu.

16.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Odbor: Stavebnictví

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dohlíží na BOZP na staveništi a řídí prevenci rizik v oblasti BOZP na staveništi.

Pracovné činnosti: Spolupráce s projektantem stavby, zadavatelem stavby a případnými zhotoviteli stavby při zpracování plánů BOZP na staveništi. Metodické řízení osob a subjektů v oblasti BOZP vyskytujících na staveništi. Poskytování poradenské činnosti v oblasti BOZP na staveništi. Provádění kontrolní činnosti, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců na staveništi. Navrhování přiměřených opatření při nedodržování plánu BOZP na staveništi. Organizace a řízení BOZP na staveništi. Zajišťování dodržování a aktualizace plánu BOZP na staveništi. Navrhování opatření pro odstranění či minimalizaci nebezpečí a rizik na staveništi. Provádění zápisů nedostatků a nápravných opatření do deníku BOZP, popřípadě do stavebního deníku. Zpracování a vedení dokumentace BOZP na staveništi.

17.

Mechanik strojů

Odbor: Strojírenství

Mechanik strojů a zařízení provádí opravy, sestavování, seřizování, oživování, zkoušení a revize širokého sortimentu přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovné činnosti: Revize strojů, zařízení a přístrojů. Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce. Sestavování, seřizování a oživování mechanických strojů, přístrojů a zařízení. Provádění oprav strojů, přístrojů a zařízení. Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod. Čtení a použití technických podkladů. Zhotovování funkčních vzorků a prototypů u příslušných strojů, přístrojů a zařízení.

18.

Mechanik zařízení elektronických komunikací

Odbor: Elektronické komunikace

Mechanik zařízení elektronických komunikací provádí instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přenosových zařízení.

Pracovné činnosti: Montáž komunikačních zařízení. Zabezpečování technického provozu komunikačních zařízení včetně provádění údržby a oprav. Provádění přepojovacích a propojovacích prací na zařízeních podle rozpisu. Oživování přenosových zařízení. Vedení příslušné dokumentace.

19.

Mistr výstavby energetických zařízení

Odbor: Energetika

Mistr výstavby energetických zařízení realizuje s přidělenými pracovníky a technikou výstavbu energetických zařízení.

Pracovné činnosti: Seznámení se s projektovou dokumentací stavby, převzetí staveniště. Stanovení časového harmonogramu stavby, potřeb materiálu, techniky, pracovníků a subdodávek. Řízení realizace stavby, koordinace činnosti na staveništi. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, BOZP a PO. Technický dozor na pracovištích. Vedení technické dokumentace stavby. Předání dokončené stavby.

20.

Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Odbor: Elektrotechnika

Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační práce v elektrovýrobě a jednoduché montážní a obslužné práce na výrobních zařízeních a linkách.

Pracovné činnosti: Příprava materiálu a jeho třídění. Provádění přípravných a pomocných prací (stříhání a odizolovávání vodičů). Obsluha jednoduchých strojů a zařízení. Zhotovování různých kabelových forem. Provádění jednoduchých montážních prací, zhotovování jednoduchých sestav a podsestav. Obsluha výrobních linek v elektrovýrobě. Jednoduchá kontrola výrobků dle technické dokumentace. Třídění a evidence (označování) výrobků.

21.

Montér elektronických komunikačních sítí

Odbor: Elektronické komunikace

Montér elektronických komunikačních sítí provádí montáž, rekonstrukce a opravy komunikačních sítí.

Pracovné činnosti: Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních komunikačních vedení. Hloubení jam na stožáry, stavba stožárů nadzemních telekomunikačních tratí, montáž sdružených stožárů včetně výstroje. Zřizování a montáž nadzemních telekomunikačních tratí a vnějších přípojných vedení účastnických telefonních stanic samonosnými kabely nebo vodiči. Odpancéřování konců kabelů, zatahování kabelů do tvárnicových tratí a jejich pokládání v kabelových kolektorech, zalévání kabelových souborů zalévací hmotou. Opravy sdělovacích a zabezpečovacích sítí a zařízení aktivní protikorozní ochrany. Vedení příslušné dokumentace. Zabezpečování provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany telekomunikačních kabelů. Montáž a opravy elektricky vyrovnávaných i nevyrovnávaných kabelů. Montáž a opravy koaxiálních kabelů a optických kabelů. Uvádění do provozu a oživování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. Pokládání kabelů. Montáž traťových, síťových a účastnických rozváděčů sdružovacích zařízení včetně měření uzemnění, přesměrovávání vedení v rozváděčích.

22.

Montér metalických kabelů

Odbor: Elektronické komunikace

Montér metalických kabelů vykonává činnosti spojené s instalací telekomunikačních kabelů a koncových zařízení.

Pracovné činnosti: Používání projektové dokumentace a její doplnění podle skutečnosti. Montáž nadzemního místního vedení a měření jeho vlastností. Instalace uzemnění rozvaděčů a měření jeho vlastností. Měření izolačního stavu vedení. Pokládání kabelového místního vedení (úložné a závlačné kabely) a jeho měření. Montáž HW strany, vystrojení ústřednové strany, montáž MDF, montáž kolokace, montáž záložních zdrojů Montáž spojek, zapojení kabelových závěrů, připojení koncového bodu účastníka na hlavním rozvodu v ústředně. Řešení strukturované kabeláže. Zapojení zařízení koncového bodu sítě.

23.

Montér optických kabelů

Odbor: Elektronické komunikace

Montér optických kabelů se podílí na přípravě, realizaci, údržbě a opravách optických kabelů, sítí s optickými vlákny a optickými kabely. Má jen základní teoretické zkušenosti o typech vláken, konstrukcích kabelů a způsobech jejich montáže. Má především praktické zkušenosti a manuální dovednosti z montáže optických kabelů, montáže optických rozvaděčů optických spojek.

Pracovné činnosti: Pokládka a příprava optického kabelu k montáži. Instalace optických kabelů zafukováním, zatahováním. Instalace závěsných optických kabelů. Příprava optických vláken ke svařování a spojování. Spojování optických vláken konektory, čištění a inspekce kvality spojení. Základní diagnostika a lokalizace poruch na trasách z optických vláken a kabelů. Opravy optických kabelů, optických spojek a rozvaděčů a dalších součástí optické kabelové trasy.

24.

Montér slaboproudých metalických sítí

Odbor: Elektronické komunikace

Montér slaboproudých metalických sítí provádí práce při instalaci telekomunikačních a telematických interiérových rozvodů a zařízení.

Pracovné činnosti: Čtení stavebních výkresů. Čtení obvodových schémat. Zapojování systémů automatických telefonních ústředen (ATÚ). Zapojování přenosových systémů. Rozpoznávání jednotlivých typů zařízení a rozvodů. Zakončování kabelů podle jednotlivých typů. Rozpoznávání typů svorkovnic a jejich číslování v rozvodech. Realizace strukturovaných kabeláží. Zapojování systémů elektronické požární signalizace (EPS) a elektronické zabezpečovací signalizace (EZS). Zapojování systémů kabelové televize (CCTV), rozvodů televizního signálu (TV) a rozvodů satelitního signálu (SAT). Příprava kabelových tras pro vnitřní rozvody.

25.

Montér suchých staveb

Odbor: Stavebnictví

Montér suchých staveb provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů.

Pracovné činnosti: Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností. Rozměření a příprava stavebních konstrukcí pro montáž nosných roštů a závěsů. Provádění podhledových závěsů a nosných roštů stěn a podhledů. Provádění opláštění sádrokartonovými deskami včetně instalace tepelné a zvukové izolace do SDK konstrukcí, montáž minerálních podhledových desek. Osazení dveřních zárubní a nosných závěsných konstrukcí pro zařizovací předměty. Vyztužení, zatmelení a přebroušení spár a šroubů. Konečné začištění lištami, silikonem apod.

26.

Montér tepelných izolací

Odbor: Stavebnictví

Montér tepelných izolací provádí montáže tepelných izolací na technologických zařízeních podle předepsané technologie.

Pracovné činnosti: Výroba, montáž a opravy tepelných izolací potrubí, ohybů a těles různými izolačními materiály s povrchovou úpravou fóliemi, lepenkami nebo plechem. Provedení tepelných izolací chladíren a mrazíren izolačními deskami. Výroba a montáž povrchové úpravy tepelných izolací oplechováním (potrubí, čel nádrží, složitě tvarovaných těles s mnoha průniky, snímatelného oplechování, snímatelných pouzder armatur, ventilů, ohybů, potrubí a těles).

27.

Montér zateplovacích systémů

Odbor: Stavebnictví

Montér zateplovacích systémů provádí montáže zateplovacích systémů v návaznosti na certifikované postupy výrobců zateplovacích systémů, navrhuje a montuje materiály k zateplování drobných objektů.

Pracovné činnosti: Úprava podkladu pro montáž zateplovacího systému. Určení vhodných materiálů a výrobků pro montáž zateplovacího systému. Montáž upevňovacích prvků. Montáž zateplovacího systému. Montáž fasádních prvků. Úprava povrchu.

28.

Nákupčí informačních a komunikačních technologií

Odbor: Informační technologie

Nákupčí informačních a komunikačních technologií připravuje a realizuje nákup produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), podílí se na tvorbě koncepce zajištění nákupu produktů a služeb v oblasti ICT (strategie sourcingu), na přípravě smluv pro nákup ICT produktů a služeb a sleduje vývoj trhu ICT jak z pohledu technologií, tak i cen.

Pracovné činnosti: Tvorba strategie sourcingu. Výběr nejvhodnějších dodavatelů pro jednotlivé ICT služby. Analýza požadavků na nové aplikace a technologie z pohledu možností jejich nákupu. Analýzy zásob ICT produktů/zařízení na skladě a náhradních dílů. Analýzy počtu licencí používaného software a výběr nejvhodnějšího modelu licencování. Analýzy současné i perspektivní nabídky na trhu informačních a komunikačních technologií. Nákup produktů a služeb informačních a komunikačních technologií. Řízení a kontrola poprodejního servisu. Uzavírání smluv na produkty a služby a jejich dodatků - dohod o poskytované úrovni služeb (SLA). Jejich následná průběžná kontrola. Příprava, organizace a realizace výběrových a poptávkových řízení v oblasti ICT. Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a projektů dodávky ICT produktů a služeb dle koncepce jejich zajištění (strategie sourcingu). Aktualizace stávajících kontraktů. Řešení reklamací, řešení sporů s dodavatelem. Interní audity průběhu projektů dodávky ICT produktů a služeb, vyhodnocování efektivity nákladů. Budování a řízení partnerství s uživateli ICT v podniku.

29.

Obsluha energetických zařízení

Odbor: Energetika

Obsluha energetických zařízení obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Pracovné činnosti: Obsluha strojů a energetických zařízení. Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech. Vedení provozní dokumentace. Pochůzková činnost a kontrola svěřených zařízení. Jednoduché opravy zařízení dle stanovených postupů. Provádění manipulací na energetických zařízeních dle pokynů velínu.

30.

Operátor v energetice

Odbor: Energetika

Operátor v energetice obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Pracovné činnosti: Obsluha a řízení provozu technologických úseků (vysokotlakových napájecích, bagrovacích, redukčních a výměníkových stanic, kondenzačních a odsiřovacích zařízení), parních kotlů, kondenzačních, protitlakových a spalovacích turbosoustrojí a vodních elektráren. Obsluha zařízení vodních elektráren. Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech elektrárenských zařízení. Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách technologického zařízení.

31.

Operátor výpočetní techniky

Odbor: Informační technologie

Operátor výpočetní techniky provádí vkládání dat a obsluhu počítačových aplikací podle přesných instrukcí.

Pracovné činnosti: Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací. Obsluhování počítačových aplikací dle technologických postupů, norem a standardů. Obsluhování periferních zařízení počítačových systémů. Zajišťování distribuce výstupních informací uživatelům. Zabezpečování komunikace s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti. Odstraňování mimořádných stavů ve spolupráci s dalšími odbornými profesemi. Vedení příslušné dokumentace. Zálohování datových souborů a knihoven. Provádění korekcí základních řídících operací a instrukcí.

32.

Podnikový architekt IT

Odbor: Informační technologie

Podnikový architekt (Enterprise architekt) posuzuje všechny prvky tvořící podnik v jejich souvislostech a navrhuje možné cesty, případně způsoby dalšího rozvoje jako podklad pro rozhodování managementu podniku a jeho vlastníků. Určuje a komunikuje klíčové podmínky, principy a modely, které popisují budoucí stav organizace nebo podniku. Podnikový architekt se podílí na inicializaci změny, dává podněty a důvody které vyplývají z koncepčně řízené podniková archiktury, spoluinicializuje vznik strategických projektů, které naplňují obchodní strategii. Navrhuje rovněž základní architektury informačních systémů, jejich jednotlivých komponent, vzájemných vazeb a dohlíží na soulad implementace základní architektury informačních systémů s jejím návrhem.

Pracovné činnosti: Zajišťuje srozumitelnost, publikaci a propagaci strategie organizace, případně její tvorbu. Zaštiťuje proces formulování požadovaného budoucího stavu, popisu současného stavu a identifikování rozdílu mezi oběma stavy včetně kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu. Navrhuje pozitivní změny prostřednictvím efektivní governance, a to přes správné organizační struktury, složené z těch správných lidí, efektivních procesů a vhodných technologií při optimálně vynaložených finančních prostředcích. Konzultuje - vysvětluje a přesvědčuje zainteresované osoby (stakeholdery) o principech a přínosech podnikové architektury. Analyzuje úrovně vyspělosti podnikové architektury organizace, definuje metriky pro podnikovou architekturu a model vzdělávání, rizika implementace podnikové architektury, včetně návrhu strategie na jejich zmírnění. Vytváří vize podniku a její prezentace zainteresovaným osobám (získává svolení pro realizaci). Navrhuje užití vhodného metodického rámce, popřípadě jeho částí - PeaF, TOGAF, Zachman a další (získává souhlas výkonného managementu). Zajišťuje změnu motivačního modelu v organizaci a nastavení vzdělávacího procesu, včetně tvorby vzdělávacích podkladů. Definuje Metamodel (způsob sběru informací a jejich analýzy, strukturované zpracování informací). Vybírá a implementuje nástroje pro modelování podnikové architektury. Navrhuje řídící mechanismy - mechanismy pro snižování rizik, pravidla a standardy v organizaci (governance). Vytváří plány implementace governance podnikové architektury, rozdílovou analýzu (gap) a nastavení kroků k dosažení cílového stavu, průběžně konzultuje při implementaci governance podnikové architektury. Podílí se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli organizace a na aktualizaci podnikové strategie a dalších částí. Definuje model vzdělávání v oblasti podnikové architektury. Vytváří a udržuje Model podnikové architektury (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.). Vyhodnocuje implementace Modelu podnikové architektury dle stanovených metrik. Průběžně analyzuje a vyhodnocuje informace v Modelu a udržuje ho ve vztahu k cílovému stavu. Definuje klíčové projekty, které přímo vedou k naplnění strategie a k cílovému stavu Modelu podnikové architektury, supervizuje jejich realizaci a vyhodnocuje jejich přínosy.

33.

Pomocný pracovník elektronických komunikací

Odbor: Elektronické komunikace

Pomocný pracovník elektronických komunikací pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výstavbě, údržbě a opravách komunikačních sítí a zařízení.

Pracovné činnosti: Pokládka telekomunikačních kabelů. Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při údržbě. Provádění běžných kontrolních činností. Obsluha jednoduchých strojů a zařízení. Manipulační práce. Jednoduché montážní práce a opravy telekomunikačních zařízení a sítí.

34.

Programátor

Odbor: Informační technologie

Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení.

Pracovné činnosti: Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli. Komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení. Programování aplikací, databází a operačních systémů, tvorba webových stránek. Definování HW potřeb pro aplikace a programy. Řešení vzniklých problémů. Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů. Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.

35.

Programátor analytik

Odbor: Informační technologie

Programátor analytik na základě systémové analýzy procesů a požadavků uživatelů vytváří logické a strukturální diagramy informačních systémů a počítačových aplikací, programuje, testuje a ladí počítačové programy.

Pracovné činnosti: Vytváření programových a datových struktur. Testování a ladění komplexních programových celků a složitých úloh. Vytváření systémové a uživatelské dokumentace. Navrhování a projednávání koncepce řešení počítačových aplikací. Vytváření projektové dokumentace - logických a strukturálních diagramů informačních systémů a jednotlivých počítačových aplikací. Analyzování procesů, legislativních a technických podmínek a požadavků uživatelů.

36.

Provozní zámečník a montér

Odbor: Strojírenství

Provozní zámečník a montér provádí práce při údržbě, montáži a opravách strojů a strojových zařízení, včetně provádění kontroly funkčnosti.

Pracovné činnosti: Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce. Čtení a použití technických podkladů. Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav. Zhotovování různých nosných konstrukcí a krytů. Provádění údržbářských a opravárenských prací. Ustavování strojů, zařízení, dopravníkových a výrobních linek. Opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí. Provádění běžných, středních a generálních oprav strojů a zařízení. Provádění revizí strojů a zařízení. Provádění funkčních zkoušek. Příprava pracoviště.

37.

Samostatný elektrotechnik

Odbor: Elektrotechnika

Samostatný elektrotechnik vykonává odborně náročné řídicí a kontrolní činnosti v technicky i organizačně náročné oblasti výroby, montáže, provozu, projektování, výzkumu a vývoje elektrických zařízení nebo v oblasti poskytování služeb v elektrotechnice, zpracovává agendu investičních akcí, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů, vykonává činnosti spojené s návrhem osvětlení a ozvučení scén.

Pracovné činnosti: Řízení oprav a údržby elektrozařízení v dole. Vedení příslušné provozní a technické dokumentace. Zajišťování provozu, údržby, oprav a inovací komplexu zařízení scénického osvětlení, projekční techniky, elektroakustických, televizních, dorozumívacích a signalizačních zařízení. Řízení a organizace práce při zajišťování náročné elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu složitých elektrických zařízení v rámci vymezeného technologického úseku nebo při poskytování služeb v elektrotechnice. Zabezpečení technické a technologické způsobilosti a hospodárného využívání strojů, zařízení, přístrojů, nářadí, prostředků řídicí, výpočetní, informační a telekomunikační techniky a ostatních provozních zařízení, budov, staveb apod. Řízení a kontrola jakosti v podmínkách organizačně náročné elektrotechnické výroby nebo montáže. Samostatné řešení dílčích částí výzkumných úkolů v oblasti elektrotechniky. Samostatné projektování elektrických částí technicky náročných staveb a technologických zařízení, autorský dozor při realizaci projektu. Samostatné zpracování a vedení komplexní agendy náročných elektrotechnických investičních akcí včetně engineeringu. Technologická příprava náročné elektrotechnické výroby nebo montáže.

38.

Samostatný energetik distribuce elektrické energie

Odbor: Energetika

Samostatný energetik distribuce elektrické energie provádí specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti složitých zařízení na distribuci elektrické energie, řídí organizační útvary, koordinuje a zajišťuje technické činnosti, zpracovává analýzy a expertízy z oblasti rozvodu energie.

Pracovné činnosti: Projektová příprava a projektování řídicí techniky a jejích sítí. Provádění technického dozoru a přejímacího řízení při uvádění zařízení do provozu. Vyhodnocování provozuschopnosti rozvodných zařízení a navrhování opatření ke snížení poruchovosti. Operativní (dispečerské) řízení provozu zařízení VN na úrovni rajónního dispečinku. Řízení likvidace poruch VN, operativní řízení poruchových čet. Zajišťování provozu rozvodného zařízení o VN nebo VVN v územní působnosti distribuční společnosti. Analýza a aktualizace funkčnosti systémů TIS a GIS. Sestavování a aktualizace dispečerských schémat v energetických sítích. Vyřizování výměn a tranzitů elektrické energie se zahraničními partnery. Kalibrace složitých, technicky náročných a vysoce přesných měřicích přístrojů pro energetiku. Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie. Zpracovávání krátkodobých a střednědobých prognóz a plánů vývoje obchodu s elektrickou energií v oblasti dodávek a nákupu. Zpracování cenových a obchodních podkladů pro obchodování s elektrickou energií. Zpracovávání a vedení technické a provozní dokumentace systémů zařízení řídicí techniky. Provádění kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky. Zpracovávání koncepce rozvoje a obnovy elektrizační sítě. Zpracovávání technických a ekonomických podkladů rozvojových záměrů. Jednání s projektovými a inženýrskými organizacemi a organizacemi budoucích zhotovitelů díla. Řešení požadavků zákazníků na připojení do elektrizační sítě, jednání se zákazníky. Vedení příslušné technické dokumentace.

39.

Samostatný energetik výroby elektrické energie

Odbor: Energetika

Samostatný energetik výroby elektrické energie provádí specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti složitých zařízení na výrobu elektrické energie, řídí organizační útvary, koordinuje a zajišťuje technické činnosti, zpracovává analýzy a expertízy z oblasti výroby elektrické energie.

Pracovné činnosti: Vykonávání manipulací na zařízeních primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny. Řízení prací mistrů na vymezeném technologickém úseku. Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti energetických zařízení a systémů. Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti energetických zařízení a systémů. Zajišťování povolení a dalších podkladů v oblasti energetiky od orgánů státní správy. Spolupráce na tvorbě koncepcí a prognóz rozvoje energetiky v oblasti výroby elektrické energie. Provádění technicko-ekonomických studií a rozborů. Řešení a vyhodnocování výzkumných a vývojových úkolů v energetice. Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek. Kontrola dodržování technologických postupů. Vedení technické a provozní dokumentace. Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii podniku. Vykonávání stavebního dozoru investora v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem organizace. Jednání se zpracovateli projektové dokumentace, odbornými útvary, správními a jinými orgány a organizacemi. Kontrola investičních dodávek energetických zařízení a systémů, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování. Sestavování plánu výroby elektrické energie. Spolupráce na zajišťování a posuzování návrhů na modernizaci a opravy elektrárny.

40.

Samostatný programátor

Odbor: Informační technologie

Samostatný programátor na základě analyticko-projektové dokumentace vytváří jednotlivé části počítačových aplikací a provádí jejich testování a ladění.

Pracovné činnosti: Studování analytické dokumentace - logických a strukturálních diagramů aplikací a databází. Vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků. Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb. Programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace. Vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů. Testování aplikací a úloh. Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

41.

Samostatný projektant elektroenergetických sítí

Odbor: Energetika

Samostatný projektant elektroenergetických sítí zpracovává projektovou dokumentaci elektroenergetických sítí, zajišťuje právní podklad k realizaci projektu na stavebním úřadě, provádí autorský dozor při realizaci.

Pracovné činnosti: Seznámení se se zadáním stavby a ověřování stávajícího výchozího stavu sítě. Zajištění podkladů z GIS správců sítí, mapových podkladů z GIS zadavatele popř. z katastru a zjištění vlastníků dotčených nemovitostí. Ověření průchodnosti navržené trasy s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy. Navrhování trasy kabelů, umístění podpěrných bodů, rozpojovacích a přípojkových skříní, podélný profil vedení. Projednání trasy a umístění s vlastníky nemovitostí formou právního vypořádání. Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení včetně projednání a zajištění potřebných stanovisek a souhlasů dotčených organizací a orgánů státní správy. Zajišťování právních podkladů pro realizaci stavby u stavebního úřadu ( územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení ). Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadavky přenosové, jištění, ochrany před úrazem elektrickým proudem, to vše podle standardů zadavatele. Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek. Provádění autorského dozoru při realizaci. Vypracování dokumentace skutečného provedení. Výpočet mechanické únosnosti podpěrných bodů uzemnění

42.

Samostatný projektant elektroenergetických stanic

Odbor: Energetika

Samostatný projektant elektroenergetických stanic zpracovává projektovou dokumentaci elektroenergetických stanic, zajišťuje právní podklad k realizaci projektu na Stavebním úřadě, provádí autorský dozor při realizaci.

Pracovné činnosti: Seznámení se zadáním stavby a ověřování si stávajícího výchozího stavu. Zajištění podkladů z GIS správců sítí, mapové podklady z GIS zadavatele popř. z katastru a zajištění vlastníků dotčených nemovitostí. Ověřění průchodnosti navrženého umístění s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy. Navržení umístění elektroenergetické stanice, stavební dispozice. Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby Projednání umístění elektroenergetické stanice s vlastníky nemovitostí formou právního vypořádání. Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení včetně projednání a zajištění potřebných stanovisek a souhlasů dotčených organizací a orgánů státní správy. Zajišťování právního podkladu pro realizaci stavby u stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení). Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadované vybavení stroji, přístroji a zařízeními, jištění, ochrany před úrazem el. proudem, to vše podle standardů zadavatele. Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek. Provádění autorského dozoru při realizaci. Vypracování dokumentace skutečného provedení. Vypracování plánu BOZP.

43.

Samostatný správce aplikací

Odbor: Informační technologie

Samostatný správce aplikací zajišťuje chod a správnou funkci počítačových aplikací a procesů zpracování dat.

Pracovné činnosti: Zajišťování správy jednotlivých počítačových aplikací. Definování problémů uživatelů a jejich řešení se všemi účastníky správy systémů, popř. s jeho dodavateli. Zajišťování konzultačních služeb a metodického řízení uživatelů aplikací. Zajišťování ochrany a údržby databází. Řešení nestandardních situací a jejich konzultace s uživateli a dodavateli. Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.

44.

Samostatný stavební technik

Odbor: Stavebnictví

Samostatný stavební technik organizuje komplexní systém řízení jakosti, aplikuje vědecké poznatky a teorie při výzkumu a vývoji nových postupů a technologií ve stavebnictví, zpracovává projektovou dokumentaci složitějších staveb, zajišťuje a koordinuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování stavebních investic, řídí realizaci stavby, organizuje činnost stavěčů scénických dekorací a rekvizit.

Pracovné činnosti: Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality. Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji nových postupů a metod. Řízení činnosti stavěčů scénických dekorací a rekvizit. Vedení příslušné technické a provozní dokumentace. Řešení a vyhodnocování výzkumných a vývojových úkolů. Provádění předprojektové přípravy. Zhotovování projektové dokumentace na různých úrovních pro stavby vyšší složitosti a většího rozsahu. Zajištění autorského dozoru. Koordinace zpracování rozpočtů investičních akcí. Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic. Řízení realizace staveb, koordinace činnosti podřízených mistrů. Koordinace účastníků výstavby objektů a technologických částí. Zajišťování a organizace komplexního systému řízení jakosti.

45.

Samostatný strojírenský technik

Odbor: Strojírenství

Samostatný strojírenský technik je pracovník s vyšší kvalifikací, který připravuje technickou dokumentaci, řeší výzkumné a vývojové úkoly, zajišťuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování strojních investic, kontroluje výrobu a zajišťuje systémy řízení jakosti, organizaci dělby práce a motivování zaměstnanců a také technické podmínky výroby strojů a zařízení.

Pracovné činnosti: Samostatné vypracování a projednání projektových dokumentací, zajišťování, organizování a koordinování přípravy strojírenské výroby a autorského dozoru. Vypracovávání technických podkladů (technických výkresů, technologických postupů, projektů, norem atd.) pro strojírenskou výrobu, zajišťování technických výpočtů konstrukčních dílů. Provádění výzkumných a vývojových prací, aplikace vědeckých a výzkumných poznatků a stanovení nových směrů vývoje. Zajišťování a organizování technologické přípravy výroby, uspořádání pracovišť, vypracování norem spotřeby práce, tvorba sborníků a normativů. Zajišťování a organizování práce a řízení a motivace personálu. Kontrola a vyhodnocení dosažených výsledků ve výzkumu, vývoji, předvýrobních a výrobních činnostech. Zabezpečení technické způsobilosti strojů a strojního zařízení, výrobních hal a přípravy výrobní technologie. Zajišťování vstupní, výrobní a výstupní kontroly produktu, kontrola dodržování technologických postupů, dodržování zásad BOZP a kontroly procesu výroby pomocí systémů jakosti. Řízení realizace investic, oprav a údržby strojů a strojních zařízení. Sestavení výrobního programu a řízení plynulého toku výroby.

46.

Samostatný technik IT

Odbor: Informační technologie

Samostatný technik IT soustřeďuje dostupné technické informace o provozu informačních systémů, identifikuje možnosti zlepšení provozu, posuzuje jejich proveditelnost a koordinuje servisní a rozvojové činnosti.

Pracovné činnosti: Zajišťování rozborů a analýz pro tvorbu technických projektů. Provádění technické údržby počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky. Koordinování servisu a údržby hardware a jiné výpočetní techniky. Optimalizace zásob náhradních dílů a jejich koordinování s dodavateli. Vedení příslušné dokumentace.

47.

Samostatný technik telekomunikací a radiokomunikací

Odbor: Elektronické komunikace

Samostatný technik telekomunikací a radiokomunikací je pracovník s vyšší kvalifikací, který vykonává složité odborné činnosti v oblasti provozu, údržby, kontroly a projektování telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.

Pracovné činnosti: Koordinace a provádění kontrol technických parametrů telekomunikačních systémů a telekomunikačního provozu Samostatné zpracování složitých dílčích projektových úloh a technických výpočtů. Dispečerské řízení telekomunikačního provozu. Metodické řízení a kontrola zabezpečování telekomunikačních služeb. Komplexní organizace technického provozu nebo údržby radiokomunikačních stanic, sítí a středisek. Spolupráce při řešení obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení. Vedení skupiny pracovníků. Vedení příslušné dokumentace.

48.

Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice

Odbor: Energetika

Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu stavebně montážní činnosti v energetice.

Pracovné činnosti: Stanovení standardních technologických postupů a technologických podmínek. Kontrola dodržování technologických postupů. Provádění technického dozoru. Provádění technických a technologických zkoušek zařízení v energetice. Vedení technické dokumentace.

49.

Servisní technik metalických sítí

Odbor: Elektronické komunikace

Servisní technik metalických sítí vykonává údržbu a opravy metalických sítí, služeb na těchto sítích a koncových zařízeních.

Pracovné činnosti: Lokalizace a odstranění poruch hlasových služeb. Lokalizace a odstranění poruch na sdružovacích zařízeních (PCM, koncentrátor …). Lokalizace a odstranění poruch datových služeb (internet, VOIP, IPTV…). Nastavení parametrů sítě pro datový přenos. Propojení hlasové a datové cesty v metalické síti. Měření parametrů sítě (odpor smyčky, izolační stav vedení, odporové a kapacitní nerovnováhy). Měření strukturované kabeláže. Měření parametrů služby (odstup signál – šum, útlum …). Vyhodnocení zjištěných dat. Instalace a reinstalace SW koncových zařízení. Nastavení služby. Návrh provedení úprav v metalické síti pro zlepšení přenosových parametrů. Náčrt navržených úprav. Zpracování odhadu nákladů realizace provedení úprav v metalické síti. Drobné opravy rozvaděčů. Preventivní údržba.

50.

Specialista správy operačních systémů a sítí

Odbor: Informační technologie

Specialista správy operačních systémů a sítí komplexně ověřuje, oživuje a nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí.

Pracovné činnosti: Stanovování způsobů ochrany dat a jejich zálohování. Navrhování systémů zajišťujících ochranu dat, přidělování přístupových adres a oprávnění. Navrhování koncepce rozvoje a inovace počítačových sítí z hlediska technického a systémového vybavení. Navrhování efektivního využívání technických, systémových a programových prostředků výpočetních komplexů a počítačových sítí. Vymezování kapacit počítačů a průchodnosti počítačových sítí. Stanovování inovace technických, systémových a programových prostředků. Zajišťování výběru, testování, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.

51.

Správce aplikací

Odbor: Informační technologie

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací.

Pracovné činnosti: Zajišťování ochrany autorských práv v oblasti software. Dodržování provozních standardů a norem. Vedení příslušné evidence a dokumentace. Udržováních databází ve více uživatelských systémech. Zajišťování správy dílčích modulů aplikací. Zajištění bezpečnosti dat a jejich zálohování. Zajišťování standardních výstupů pro uživatele. Odstraňování havarijních situací.

52.

Správce báze znalostí

Odbor: Informační technologie

Správce báze znalostí zabezpečuje ukládání, kontrolu, dosažitelnost, aktualizaci, archivaci a ochranu znalostí uložených v prostředí vhodných technologií v organizaci.

Pracovné činnosti: Zabezpečování bezpečného a bezchybného provozu báze znalostí v organizaci. Realizace potřebných aktualizací struktury a rozšiřování obsahu báze znalostí. Evidence změn ve struktuře i obsahu báze znalostí. Udělování oprávnění k přístupu (autorizace) do báze znalostí jednotlivým uživatelům. Pravidelná kontrola ochran báze znalostí a zajišťování jejich potřebné aktualizace. Informování uživatelů o změnách ve struktuře i pravidlech přístupu k obsahu báze znalostí. Aktualizace záznamů tvořících obsah báze znalostí, oprava formálních chyb při doplňování báze znalostí o další záznamy. Vedení systémové dokumentace báze znalostí a provádění adekvátních změn v jejím obsahu. Zálohování aktivních záznamů v báze znalostí, vyřazování zastaralých záznamů z báze znalostí a jejich následná archivace. Spolupráce při školení a výcviku uživatelů báze znalostí. Sledování využívání báze znalostí oprávněnými uživateli, vedení odpovídajících statistik a zpracovávání výkazů a zpráv podle pokynů vedení organizace. Metodická podpora při zpracování a vkládání nových záznamů a dohled nad jejich souladem s platnými standardy.

53.

Správce databáze

Odbor: Informační technologie

Správce databáze udržuje databáze dat, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází. Rovněž se orientuje v problematice operačních systémů a síťové infrastruktury.

Pracovné činnosti: Záloha a obnova databází, tvorba recovery scénářů, testovací obnovy. Správa uživatelských účtů a jejich oprávnění. Monitorování chodu databází (vytížení systémových prostředků, databázových parametrů, kontrola logů a trace souborů). Optimalizace výkonu databází, analýza problémových oblastí, návrh změn programátorům a návrhářům databází. Instalace softwarového vybavení databáze, včetně tvorby databází, exportů, importů a migrací dat. Sledování výskytu nových verzí (patche a update) softwarových databází, včetně jejich analýzy, doporučení nových verzí k instalaci a jejich testování. Nastavení zabezpečení databází, auditu a jeho vyhodnocení Poskytování součinnosti při řešení požadavků pracovníků podpory koncových uživatelů (hotline) Spolupráce na přípravné fázi – návrhu a implementaci nové infrastruktury, včetně vhodného databázového produktu (z licenčního hlediska). Zajišťování provozní dokumentace databázových systémů. Sledování vývoje v oblasti software a hardware databázových systémů.

54.

Správce informačních technologií

Odbor: Informační technologie

Správce informačních technologií navrhuje, implementuje, udržuje a zajišťuje správu operačních systémů počítačů, softwarových aplikací a počítačových sítí.

Pracovné činnosti: Zabezpečování optimálního nastavení systémů z hlediska vazby hardware - software. Zajišťování výběru, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí. Optimalizování využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů. Definování problémů uživatelů a jejich řešení s jeho dodavateli. Školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů. Definování a přidělování adres a přístupových práv uživatelům. Monitorování a diagnostikování provozu operačních systémů a počítačových sítí. Zajišťování antivirové ochrany dat a jejich zálohování. Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti. Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů

55.

Správce majetku a budov

Odbor: Stavebnictví

Správce majetku a budov se zabývá technicko-ekonomickou problematiku využívání dokončených a provozovaných investic, zejména nemovitého majetku v průmyslu, finančnictví, obchodních a skladových centrech, bytovém hospodářství, zdravotnictví, kultuře, sociální péči a školství, zejména při využívání rozsáhlých areálů a komplexů staveb a zařízení .

Pracovné činnosti: Vytvoření vize a cílů facility managementu ve firmě (facility management - finanční, administrativní a technická správa a údržba nemovitostí). Zpracování plánu údržby a oprav stavebních objektů. Stanovení cílů energetického managementu. Využívání softwarové podpory facility managementu. Zadávání a zpracování objednávek činnosti a zboží. Výběr vhodných služeb k outsourcingu. Příprava smluv s dodavateli služeb a zboží. Příprava nájemních smluv. Řízení vzdělávacích činností v oblasti facility managementu. Implementace krizového managementu v oblasti podpůrných procesů. Hodnocení a výběr variant facility managementu určených k realizaci. Správa objektů, využití prostor vnitřních a vnějších areálů. Zajišťování provozu infrastruktury, ostraha, úklid, stravování a další. Zajišťování provozu technického zařízení budov – zásobování energiemi, provoz, údržba.

56.

Správce operačních systémů a sítí

Odbor: Informační technologie

Správce operačních systémů a sítí nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozování výpočetních systémů.

Pracovné činnosti: Implementování firemních a systémových aplikací a programů. Zajišťování správy počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti. Detekování vad a chyb sítí a jejich jednotlivých segmentů. Vedení a udržování příslušné dokumentace. Definování a přidělování adres a přístupových práv uživatelům. Zajišťování antivirové ochrany dat a jejich zálohování. Monitorování a diagnostikování provozu operačních systémů a počítačových sítí. Optimalizování využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů. Přebírání, ověřovaní, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů a počítačových sítí.

57.

Stavbyvedoucí energetických zařízení

Odbor: Energetika

Stavbyvedoucí energetických zařízení řídí realizaci stavebně montážních prací v oblasti energetiky.

Pracovné činnosti: Spolupráce při stanovování koncepcí technických řešení výstavby. Řízení realizace staveb, koordinace činnosti podřízených mistrů. Koordinace účastníků výstavby objektů a technologických částí. Koordinace s navazujícími oblastmi činnosti podniku, např. dopravou, přípravou výroby, zásobováním apod. Zajišťování dodržení stanovených technických a ekonomických parametrů. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů výstavby. Vedení příslušné dokumentace.

58.

Stavební dělník

Odbor: Stavebnictví

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Pracovné činnosti: Vykonávání prací pod dohledem a podle pokynů kvalifikovaných pracovníků. Vykonávání jednoduchých montážních prací, spolupráce při náročnějších stavebních pracích. Provádění jednoduchých přípravných a dokončovacích stavebních prací. Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě. Obsluha jednoduchých stavebních strojů a zařízení stavební výroby. Manipulační práce se stavebními hmotami, materiály, polotovary a výrobky. Hloubení a výkopy rýh a jam s použitím zátažné, hnané a rámové výdřevy a ocelových pažnic.

59.

Stavební inženýr

Odbor: Stavebnictví

Stavební inženýr určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby se zvýšenými technologickými požadavky, řídí komplexní systém řízení jakosti, koordinuje zpracovávání projektových dokumentací různých stupňů u staveb s vyšší technickou obtížností nebo většího rozsahu, řídí oblast zpracovávání investičních záměrů, stanovuje způsob jejich realizace, řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti, zajišťuje a koordinuje realizaci, posuzování a vyhodnocování stavebních a investičních celků.

Pracovné činnosti: Řízení technických a technologických zkoušek. Řízení systému kontroly jakosti. Koordinace a zajišťování technologické přípravy stavební výroby. Stanovování způsobu uspořádání, průběhu a technických podmínek stavební výroby, případně výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů pro stavební výrobu. Vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek kvality, zjišťování příčin nekvality včetně stanovení opatření na její odstranění. Koordinace zhotovování projektové dokumentace s odbornými útvary. Zajištění autorského dozoru pro stavby vyšší složitosti a většího rozsahu. Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů na stavbách se zvýšenými technologickými podmínkami. Vedení příslušné dokumentace. Vyhodnocování technicko-ekonomické efektivnosti investic, včetně stanovení opatření na změny. Řízení realizace staveb, koordinace podřízených mistrů a dílčích stavbyvedoucích. Provádění výběrových řízení, návrhů, uzavírání a vyhodnocování smluv, vyhodnocování čerpání finančních prostředků investice. Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace. Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční, technické a obchodní přípravy, dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických specialistů.

60.

Stavební montážník

Odbor: Stavebnictví

Stavební montážník provádí montáže konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Pracovné činnosti: Organizace práce na pracovišti. Osazování prefabrikovaných dílců v konstrukcích železobetonových dílců, různých druhů panelů, nosných blokových konstrukcí apod. podle projektové dokumentace. Napínání a injektování konstrukčních dílců z předpjatého betonu, spojování dílců v konstrukcích vázáním, betonováním nebo svařováním, úpravy styků. Montáž železobetonových prefabrikovaných dílců o mimořádných hmotnostech a délkách v konstrukcích. Napínání výztuže předpjatých konstrukcí a zesilování monolitických konstrukcí. Provádění oprav a obnovy stavebních konstrukcí. Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.

61.

Stavební technik

Odbor: Stavebnictví

Stavební technik připravuje technické dokumenty na svěřeném úseku, organizuje práce a řídí kolektiv pracovníků jemu podřízených.

Pracovné činnosti: Řídí a organizuje provádění prací na vymezeném úseku dle operativního plánu výroby. Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů. Dispečerské řízení výroby nebo provoz formou dispečerských příkazů. Zajišťování technologické přípravy stavební výroby. Kontrola jakost a kvality vstupů stavební výroby, provedených stavebních prací a použitých materiálů. Zhotovování projektové dokumentace na různých úrovních pro stavby obvyklé složitosti a obvyklého rozsahu. Zpracovávání dílčích úkolů při vypracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, provozní, technickou strategii organizace. Příprava, stanovení zkušebních metod a kritérií hodnocení zkoušek jakosti u materiálových vstupů a částí stavebního díla. Zajišťování a vedení provozní a technické dokumentace.

62.

Stavební truhlář

Odbor: Dřevařská výroba

Stavební truhlář vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce.

Pracovné činnosti: Technologická příprava materiálů vysoušením. Výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování truhlářských výrobků. Ruční obrábění materiálů ručními nástroji. Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů na dřevoobráběcích strojích. Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, nanášením tmelů a emailů, laků strojně nebo ručně. Obsluha a základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů. Výroba a montáž příček, vestavěného nábytku a jejich prvků s případnými doplňky nebo opravami. Výroba, osazení kování, montáž a opravy oken, dveří a zárubní. Výroba, sestavování a montáž schodišť, podlah a obkladů na bázi dřeva. Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

63.

Strojírenský technik

Odbor: Strojírenství

Strojírenský technik připravuje technické dokumenty, zajišťuje materiál, energie, díly, pracovní prostředky, pracovní pomůcky, organizuje práce, řídí personál a provádí kontrolu a vyhodnocení produktu ve strojírenské výrobě.

Pracovné činnosti: Kontrola a vyhodnocení dosažených výsledků ve výrobě. Řízení plynulého toku výroby. Organizování práce a řízení a motivace personálu ve výrobě. Vypracování technických podkladů (technických výkresů, technologických postupů, projektů, norem atd.) pro strojírenskou výrobu. Zajišťování a organizování přípravy strojírenské výroby a autorského dozoru. Vypracovávání norem spotřeby práce, tvorba sborníků a normativů. Zajišťování dodržování zásad ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Zajišťování technické způsobilosti strojů a strojního zařízení. Zajišťování vstupní, výrobní a výstupní kontroly produktu a kontroly procesu výroby pomocí systémů jakosti.

64.

Strojní inženýr

Odbor: Strojírenství

Strojní inženýr koordinuje a řídí zpracování technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu výrobních provozů, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost ve strojírenské výrobě.

Pracovné činnosti: Koordinace technické přípravy výroby a zpracování technických podkladů (technických výkresů, technologických postupů, projektů, norem atd.) pro strojírenskou výrobu. Řízení projekčních prací a projednání projektových dokumentací. Koordinace zpracování investičních záměrů a realizace investičních akcí. Řízení výrobních provozů a organizování práce. Kontrola a vyhodnocení dosažených výsledků ve výrobě, analýza systémů řízení jakosti. Řízení výzkumných a vývojových prací, provádění vědecké činnosti.

65.

Systémový inženýr správy aplikací

Odbor: Informační technologie

Systémový inženýr správy aplikací spravuje, rozvíjí a řídí procesy počítačového zpracování dat a tvorby výstupních sestav.

Pracovné činnosti: Koordinování a řízení správy aplikací. Navrhování a zavádění systémů ochrany dat a zabezpečení celých aplikací. Zavádění jednotné metodiky a technologických norem pro správu a administraci aplikací. Stanovování harmonogramu prací, jejich organizování a zajišťování nestandardních výstupů pro uživatele. Navrhování systémů zálohování dat a jejich zabezpečení.

66.

Technik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

Odbor: Stavebnictví

Technik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov je schopný provádět montáže, opravy a revize koncových zařízení v oblasti technického zařízení budov podle rozsahu získaných oprávnění.

Pracovné činnosti: Čtení technických podkladů. Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod. Montáž a demontáž koncových zařízení v oblasti technického zařízení budov. Montáž a demontáž rozvodů vnitřních instalací v oblasti technického zařízení budov včetně jejich zkoušení a oprav. Montáž, demontáž, opravy a komplexní zkoušení vnitřních rozvodů (např. vodovodních soustav, vytápěcích soustav, plynovodních soustav, vzduchotechnických soustav, kanalizačních soustav a elektroinstalace). Revize zařízení vzduchotechniky, vnitřních rozvodů plynu, elektroinstalace, vytápěcích systémů, vodovodních a kanalizačních rozvodů. Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce. Zpracovávání revizních a technických zpráv. Zpracovávání provozních řádů a návodu k obsluze technických zařízení budov podle získaných oprávnění

67.

Technik inteligentních elektroinstalací

Odbor: Energetika

Technik inteligentních elektroinstalací provádí veškeré práce související s oživením inteligentních elektroinstalací a uvedením do provozu včetně případné obsluhy a měření. Zaškoluje koncové uživatele systému.

Pracovné činnosti: Stanovení pracovních prostředků, postupů a metod. Kontrola správnosti zapojení a kompletnosti celé instalace Odzkoušení a nastavení uživatelských funkcí systémové inteligentní elektroinstalace v interiéru. Oživení, nastavení a případné seřízení celé instalace podle dokumentace, včetně doplnění funkcí na základě upřesňujících požadavků uživatele. Zapojování přístrojů, přidání přístrojů do instalace a následné nastavení požadovaných funkcí. Údržba, provedení kompletního servisu a kontrola instalace. Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot. Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce. Vytvoření uživatelského manuálu a zaškolení uživatele.

68.

Technik IT

Odbor: Informační technologie

Technik IT zajišťuje fungování ucelených částí hardware a jejich instalaci včetně oživování do provozních podmínek.

Pracovné činnosti: Zajišťování prevence a běžné údržby ucelených částí hardware. Instalování hardware, jeho oživování a uvádění do provozu. Zajišťování servisu vybraného okruhu hardware. Vedení operativně-technické dokumentace. Instalování základního systémového a programového vybavení.

69.

Technik PC a periferií

Odbor: Informační technologie

Technik PC a periferií zajišťuje fungování osobních počítačů typu PC, k nim příslušejících periferních zařízení a počítačové sítě malého rozsahu. Do jeho činnosti patří i instalace těchto zařízení, jejich údržba a odstraňování běžných poruch. Ve firmách s počítačovou sítí malého rozsahu pracuje samostatně, ve firmách s počítačovou sítí většího rozsahu a se servery se specializuje na klientské pracovní stanice a periferie

Pracovné činnosti: Instalování hardware PC, jeho oživování a uvádění do provozu. Instalování operačního systému PC. Instalovaní a konfigurování periferních zařízení k PC Instalování a konfigurování počítačové sítě malého rozsahu. Údržba PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu. Odstraňování běžných poruch PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu Vedení dokumentace o PC, periferiích a počítačové síti malého rozsahu

70.

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Odbor: Stavebnictví

Technik plynových zařízení a tepelných soustav vypracovává projektovou dokumentaci, řídí a organizuje práce na vymezeném úseku v rozsahu svých oprávnění, dbá na bezpečnost a provozuschopnost zařízení; pro výkon vybraných činností ve výstavbě je nutné být autorizovaný technik v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků.

Pracovné činnosti: Zajišťování technologické přípravy stavebně montážní činnosti. Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic. Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně. Zajišťování materiálu a koordinace jeho dodávky. Zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Dispečerské řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů. Zpracovávání provozní dokumentace, výkazů a evidencí. Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti produkce. Provádění technického dozoru na pracovištích. Kontrola úplnosti průvodní dokumentace. Posouzení stavu technického zařízení s průvodní dokumentací. Ověřování stavu rozvodu, vlastního zařízení, regulačních a jistících zařízení a měřících přístrojů. Vypracovávání kompletní projektové dokumentace, jestliže celá odpovídá specializaci oboru jeho technické autorizace Vypracovávání příslušné části projektové dokumentace, jestliže odpovídá specializaci oboru jeho technické autorizace Podílí se na vypracování projektové dokumentace, je-li zpracovávána autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem Vede realizaci stavby v rozsahu své autorizace

71.

Technik technických zařízení budov

Odbor: Stavebnictví

Technik technických zařízení budov vykonává technické, technologické a technicko-ekonomické činnosti v oblasti zdravotechniky, plynárenství, vytápění s regulačními systémy, vzduchotechniky a klimatizační techniky včetně rozpočtování s potřebnými znalostmi se základy stavitelství. Organizuje a řídí činnosti vymezeného pracovního úseku. Pro vybrané činnosti ve výstavbě v rozsahu oprávnění autorizovaného technika je nutná autorizace v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Pracovné činnosti: Příprava a vedení realizace staveb TZB v rozsahu získané autorizace. Vypracovávání kompletní projektové dokumentace, jestliže celá přísluší oboru autorizace v oblasti zdravotní techniky, vytápění, a vzduchotechniky. Vypracovávání pouze příslušné části projektové dokumentace, která přísluší oboru, popř. specializaci jeho autorizace. Podíl na vypracovávání projektové dokumentace, je-li zpracovávána autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem. Posuzování technických dokumentů ve správní stavební oblasti. Příprava nabídek, distribuce komponentů TZB a stavebních materiálů. Montáž vybraných komponentů technického zařízení budov s podrobnými znalostmi návrhu. Zajišťování provozních návazností, časových průběhů, popř. rozpočtů. Zajišťování materiálu a koordinace jeho dodávky. Vedení příslušné dokumentace.

72.

Technik telekomunikací a radiokomunikací

Odbor: Elektronické komunikace

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby, kontroly a projektování telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.

Pracovné činnosti: Zajišťování technického provozu a údržby telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí. Odstraňování poruch. Zpracování dílčích projektových podkladů. Příprava podkladů pro územní a stavební řízení. Zjišťování organizací a orgánů k projednání projektu. Předávání projektové dokumentace k vyjádření příslušných organizací a orgánů. Dispečerské řízení telekomunikačního provozu. Prošetřování stížností a jejich vyřizování. Řízení skupiny zaměstnanců. Kontrolní činnost v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem. Vedení provozní a technické dokumentace.

73.

Technik telekomunikací a radiokomunikací specialista

Odbor: Elektronické komunikace

Technik telekomunikací a radiokomunikací specialista řídí odborné činnosti v oblasti provozu, údržby, kontroly a projektování telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.

Pracovné činnosti: Vedení příslušné dokumentace. Koncepční, metodické a systémové práce v oblasti provozu a údržby telekomunikačních systémů a zařízení. Konzultační a poradenská činnost. Řízení zpracování projektové dokumentace. Tvorba koncepcí informačních struktur. Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti telekomunikací. Koordinace a řešení úkolů zavádění nových radiokomunikačních služeb. Řízení oblasti kontrol technických parametrů telekomunikačních systémů a provozu. Tvorba metodiky kontrolní činnosti.

74.

Technik v elektronických komunikacích

Odbor: Elektronické komunikace

Technik v elektronických komunikacích sestavuje, montuje, udržuje, opravuje, vyhledává a odstraňuje závady bezdrátové systémy elektronických komunikací, které využívají pro přenos radiový nebo optický signál.

Pracovné činnosti: Orientace v projektové dokumentaci pro montáž bezdrátového systému. Příprava přenosového zařízení, instalace napájení a datových přívodů a sestavení a montáž anténního systému. Testování, kontrola a uvedení do provozu bezdrátového systému elektronických komunikací. Identifikace a odstranění závad bezdrátového systému elektronických komunikací. Závěrečná měření a sestavení předávacího protokolu včetně hodnoticích parametrů. Provádění odborných prací na bezdrátových systémech elektronických komunikací ve výškách.

75.

Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice

Odbor: Energetika

Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice komplexně stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu stavebně montážní činnosti se zvýšenými technologickými požadavky.

Pracovné činnosti: Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů na energetických stavbách. Řízení a zajišťování technologické přípravy stavebně-montážních činností. Stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek stavebně-montážních činností. Řízení technických a technologických zkoušek. Vedení příslušné dokumentace.

76.

Webdesigner

Odbor: Informační technologie

Webdesigner připravuje a určuje grafický design, rozvržení informací a základní strukturu webových stránek na internetu.

Pracovné činnosti: Vedení příslušné dokumentace. Příprava a realizace návrhů, reprodukcí a schémat webových stránek. Vytváření grafických archivů a knihoven grafických prvků. Spolupráce s týmem spolupracovníků na přípravě webových stránek. Tvorba grafického vzhledu webových stránek s využitím počítačového hardware a software.

77.

Webdesigner specialista

Odbor: Informační technologie

Webdesigner specialista vytváří složitý výtvarný a grafický vzhled webových stránek na internetu.

Pracovné činnosti: Vedení příslušné dokumentace. Komunikace se zákazníky. Vytváření grafických archivů a knihoven grafických prvků. Určování grafického vzhledu webových stránek s využitím počítačového hardware a software a grafických metod a postupů. Koordinace a usměrňování činnosti skupiny web designerů. Definování vlastností a sestavy použitého designu.

78.

Zedník

Odbor: Stavebnictví

Zedník provádí zednické práce na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů, zejména s použitím malt, cihel, tvárnic, obkladaček, dlaždic, sádrokartonových a jiných desek, umělého a přírodního kamene.

Pracovné činnosti: Osazování prefabrikátů. Vyzdívání zdiva z kamene. Provádění základů. Stavění, vyzdívání a opravy komínů. Kladení odvodňovacího a ležatého kanalizačního potrubí pro budovy a stavění revizních šachet. Provádění a opravy omítek. Provádění běžných vodotěsných a tepelných izolací. Provádění a opravy betonových mazanin, dlažeb, obkladů a mozaik. Provádění údržby, oprav a obnovy památek. Rozměřování a stavění nosných a nenosných vnitřních a vnějších zdí a příček. Vytváření a překlenutí otvorů. Vyzdívání stěn a kleneb. Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností. Příprava malty a betonu, úprava zdícího materiálu.

79.

Znalec v oboru stavebnictví

Odbor: Stavebnictví

Znalec v oboru stavebnictví provádí zpracovávání znaleckých posudků v souladu s platnou legislativou v odvětvích inženýrské stavby, stavební materiál, stavby dopravní, stavby důlní a těžební, staveby energetických zařízení, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby vodní, stavby zemědělské a v dalších stavebních odvětvích.

Pracovné činnosti: Zajišťování odborných expertíz. Posuzování kvality stavebních prací a staveb. Poradenská činnost při koupi a prodeji staveb. Posuzování a prokazování vad, nedodělků a poruch staveb. Stanovení rozsahu škody na nemovitosti pro likvidaci pojistné nebo škodní události. Zajišťování zkoušení a diagnostiky staveb. Statické posuzování stavby. Stanovení příčiny a rozsahu škody na stavebním objektu. Stanovení příčin vad a poruch stavebního objektu. Posuzování úrovně zpracované projektové dokumentace staveb. Posuzování technického stavu nemovitosti před její koupí nebo prodejem. Vedení příslušné dokumentace.

80.

Železobetonář

Odbor: Stavebnictví

Železobetonář provádí železobetonářské práce a vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty .

Pracovné činnosti: Organizace pracoviště na staveništi a jeho zabezpečení. Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu, např. základy, podkladní betony apod. Sestavování a ukládání výztuže. Betonování monolitických konstrukcí ze železového a předpjatého betonu, včetně tenkostěnných konstrukcí. Osazování železobetonových konstrukcí a dílců včetně jejich ukotvení. Zhotovování betonové vozovky. Provádění cementových potěrů podlah. Svařování výztuže nebo výztužných dílů. Úpravy povrchu betonu. Betonáž různých pomocných betonových konstrukcí, např. sedel pod vodovodním a kanalizačním potrubím. Zhotovování staticky náročných stavebních dílců ze železového betonu, např. mostních nosníků. Opravy poškozených částí betonových konstrukcí. Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu.