Cezhraničný dopad

21.09.2014

  • Riešením projektu dôjde k upevneniu a vytvoreniu cezhraničných vzťahov v dvoch rovinách. Prvá z nich predstavuje upevnenie spolupráce medzi partnermi projektu ŽU v Žiline a VŠB - TU Ostrava. Cez túto spoločnú spoluprácu sa vytvára predpoklad pre ďalšie spoločné projekty, ktorých riešenie prispeje k ďalšiemu rozvoju a propagácii Žilinského samosprávneho kraja a Moravskosliezskeho kraja.
    Druhú rovinu predstavujú vzťahy, ktoré sa budú medzi regiónmi postupne vytvárať na základe podnetov generovaných realizovanými aktivitami. Môžu to byť vzťahy typu zákazník - dodávateľ, ktoré budú vznikať pri realizácii jednotlivých technických konceptov inteligentných elektrických sietí, pretože zákazníci budú môcť využívať aj dodávateľov z opačnej strany hranice prihraničného regiónu. Iným prípadom takéhoto vzťahu bude využívanie vzdelávacích inštitúcií na opačnej strane hranice. Ďalším typom vzťahu, ktorý môže vznikať, bude vzťah typu partner - partner, ktorý môže vznikať buď medzi podnikateľmi, ktorí sa môžu spájať s cieľom poskytovať doplnkové služby, alebo medzi obcami, ktoré sa môžu spojiť z dôvodu lepšieho a efektívnejšieho využívania dostupných obnoviteľných zdrojov energie, ale aj medzi vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa na základe novovytvorenej spolupráce môžu uchádzať o financovanie spoločných projektov.
    Vzhľadom na to, že problematika inteligentných elektrických sietí je nová a očakáva sa spoločenská podpora aktivít týkajúcich sa tejto oblasti, je možné predpokladať, že partnerstvá a vzťahy vytvorené na základe vytvoreného informačného obsahu budú dlhodobo udržateľné.
  • Informačný obsah vytvorený v rámci projektu prispieva k rozvoju cezhraničných kontaktov. Realizáciou aktivít projektu sa posilní povedomie obyvateľov prihraničných regiónov v technickej oblasti, u ktorej sa pre dosiahnutie maximálneho prínosu predpokladá spolupráca viacerých subjektov. Tými môžu byť obce, podnikatelia alebo obyvatelia prihraničia. Ak sa subjekty, na základe vytvoreného informačného obsahu, rozhodnú budovať inteligentnú elektrickú sieť, dôjde tým k rozvoju infraštruktúry, ktorá môže v určitých prípadoch presahovať hranice štátov. Pri budovaní tejto infraštruktúry bude určite dochádzať aj k rozvoju socio-ekonomických vzťahov medzi podnikateľmi a obyvateľmi regiónu. Z dlhodobého hľadiska sa riešením projektu vytvára predpoklad pre vytváranie cezhraničných väzieb medzi mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodnú študovať v rámci prihraničia v susednom štáte.
  • Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby ich výsledky boli využiteľné na oboch stranách prihraničia bez rozdielu. Vytvorený informačný portál bude zrozumiteľný rovnako slovenským ako aj českým návštevníkom a bude prezentovať rovnakou mierou slovenské aj české firmy a vzdelávacie inštitúcie. Prezentované technológie budú rovnakým spôsobom využiteľné na oboch stranách hranice, pretože cieľové prihraničné regióny majú veľmi podobné prírodné podmienky a technickú infraštruktúru pre vyžívanie obnoviteľných zdrojov energie, čo je dané spoločnou minulosťou oboch štátov.
  • Informačný obsah vytvorený v rámci projektu má aktivovať obyvateľov prihraničia, najmä tých mladých, aby svoje budúce životné aktivity spojili so svojim domovským regiónom a neodchádzali za prácou a vzdelaním do iných regiónov. Tým dôjde k podpore rozvoja vzdelanosti obyvateľov regiónu, čo prispeje k zlepšeniu ich sociálneho postavenia, a zároveň k posilneniu hospodárskych aktivít v rámci regiónu. Aktívnym využívaním technológií a postupov prezentovaných prostredníctvom informačného portálu bude možné v regióne optimalizovať náklady na spotrebu energií, čo sa pozitívne prejaví na konkurencieschopnosti produktov a služieb vyrábaných a poskytovaných v prihraničí.