Aktivity projektu

21.09.2014

 1. Riadenie projektu, jeho administrácia a ekonomická agenda. Do tejto aktivity sú zaradené činnosti súvisiace s organizovaním a realizáciou jednak celého projektu, no taktiež jednotlivých aktivít u slovenského partnera - plnenie stanovených cieľov; aktivity súvisiace s administratívnym a ekonomickým riadením projektu - vedenie účtovníctva, realizácia žiadostí o platbu, monitoring, zabezpečenie verejného obstarávania a technické zabezpečenie nákupu tovarov a služieb potrebných pre realizáciu projektu.
 2. Riadenie projektu, jeho administrácia a ekonomická agenda. Do tejto aktivity sú zaradené činnosti súvisiace s organizovaním a realizáciou jednotlivých aktivít projektu u českého partnera - plnenie stanovených cieľov; aktivity súvisiace s administratívnym a ekonomickým riadením projektu - vedenie účtovníctva, realizácia žiadostí o platbu, monitoring, zabezpečenie verejného obstarávania a technické zabezpečenie nákupu tovarov a služieb potrebných pre realizáciu projektu.
 3. Publicita projektu a dosiahnutých výsledkov - propagácia projektu prostredníctvom web stránok pracoviska slovenského partnera, reklamné predmety a informačné tabule, publikovanie v regionálnej tlači, prezentácia projektu laickej aj odbornej verejnosti na seminároch a konferenciách.
 4. Publicita projektu a dosiahnutých výsledkov - propagácia projektu prostredníctvom web stránok pracoviska českého partnera, reklamné predmety a informačné tabule, publikovanie v regionálnej tlači, prezentácia projektu laickej aj odbornej verejnosti na seminároch a konferenciách.
 5. Pracovné stretnutia v SK - budú slúžiť na koordináciu realizácie plánovaných aktivít a na zhodnotenie čiastkových výsledkov dosiahnutých počas riešenia jednotlivých aktivít projektu. Za ich realizáciu bude zodpovedať VP a HCP bude na nich participovať.
 6. Pracovné stretnutia v CZ - budú slúžiť na koordináciu realizácie plánovaných aktivít a na zhodnotenie čiastkových výsledkov dosiahnutých počas riešenia jednotlivých aktivít projektu. Za ich realizáciu bude zodpovedať HCP a VP bude na nich participovať.
 7. Prevádzka informačného portálu - technické zabezpečenie fungovania informačného portálu, prostredníctvom ktorého budú postupne prezentované vytvorené e-dokumenty o inteligentnej sieti a taktiež e-aplikácie propagujúce možnosti vzdelávania a dotknuté profesie, ako aj interaktívne web stránky predstavujúce zrozumiteľnou formou inteligentný dom a inteligentné riadenie siete na vybranom území prihraničia. Za prevádzku informačného portálu bude zodpovedať VP a HCP bude participovať na tvorbe jeho obsahovej náplne.
 8. Analýza povedomia občanov - táto aktivita bude rozdelená do dvoch etáp. Počas prvej etapy, ktorá bude zrealizovaná hneď na začiatku riešenia projektu, bude vytvorená, distribuovaná a vyhodnotená anketa, na základe ktorej bude možné posúdiť úroveň vedomosti a skúsenosti obyvateľov prihraničia s technickou stránkou inteligentných elektrických sietí pred realizáciou informačného portálu. Jej výsledky budú použité pri tvorbe e-obsahu informačného portálu. Počas druhej etapy, ktorá bude zrealizovaná na konci riešenia projektu, bude podobným spôsobom vytvorená, distribuovaná a vyhodnotená anketa, na základe ktorej bude možné posúdiť dopad vytvorených e-dokumentov a e-aplikácií na zmenu povedomia obyvateľov prihraničia. Obe ankety budú distribuované rovnako na slovenskej aj českej strane prihraničia. Za realizáciu tejto aktivity bude zodpovedať VP a HCP bude na nej participovať.
 9. Tvorba e-dokumentov - aktivita bude zameraná na vytvorenie e-dokumentov popisujúcich pútavou, zrozumiteľnou a objektívnou formou princípy činnosti inteligentných sietí a obnoviteľných zdrojov energie. Časť e-dokumentov bude prístupná v podobe textov web stránky, ktorá bude súčasťou informačného portálu. Väčšia časť e-dokumentov bude prístupná na informačnom portáli v podobe voľne stiahnuteľnej E-knihy. HCP bude zodpovedať za realizáciu tejto aktivity a VP bude na nej participovať v podobe tvorby obsahu a formálnej podoby e-dokumentov.
 10. Model Smart regiónu - aktivita bude zameraná na interaktívnu prezentáciu aplikovania princípov inteligentnej siete na riadenie výroby a spotreby elektriny na vybranej časti prihraničného regiónu. Pre tieto účely bude vytvorený simulačný model inteligentnej elektrickej siete na úrovni 22 kV, ktorý bude prístupný cez e-aplikáciu na informačnom portáli. Používatelia si budú môcť overiť rôzne prínosy a reálne vlastnosti inteligentných technológií prostredníctvom zmeny parametrov vytvoreného interaktívneho modelu.
 11. Model inteligentného domu - aktivita bude zameraná na interaktívnu prezentáciu inteligentných technológií a obnoviteľných zdrojov energie na rodinný dom. Za týmto účelom bude vytvorená e-aplikácia, ktorá bude dostupná prostredníctvom informačného portálu. Používatelia si budú môcť pozrieť merania zo skutočného inteligentného domu, na základe ktorých sa budú môcť vytvoriť reálny obraz o účinnosti, fungovaní a návratnosti prezentovaných typov inteligentných technológií.
 12. Zoznam vzdelávacích inštitúcií - aktivita bude zameraná na vytvorenie zoznamu prezentujúceho stredné a vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v prihraničnom regióne a v rámci poskytovaného vzdelávania sa zaoberajú oblasťami a profesiami relevantnými ku budovaniu a prevádzke inteligentných sietí. Zoznam vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich na slovenskej aj českej strane hranice bude prístupný cez e-aplikáciu na informačnom portáli. V zozname budú uvedené základné kontaktné údaje a stručný popis ponúkaných študijných odborov a kurzov. VP bude zodpovedať za realizáciu tejto aktivity a HCP bude na nej participovať.
 13. Zoznam odborných profesií - aktivita bude zameraná na vytvorenie zoznamu profesií, ktoré sa môžu podieľať na budovaní a prevádzke inteligentných elektrických sietí využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Zoznam profesií bude prístupný na informačnom portály v podobe e-aplikácie. Cieľom vytvorenia zoznamu je ukázať odberateľom, ktoré profesie sú potrebné pre budovanie a prevádzku jednotlivých typov technológií, no taktiež na aktiváciu živnostníkov a firiem pre štart respektíve rozšírenie podnikania v tejto novej a progresívnej oblasti. Za realizáciu tejto aktivity bude zodpovedať HCP a VP bude na nej participovať.