Ciele projektu

21.09.2014

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie softvérovej aplikácie, ktorej informačný obsah pomôže pri vytváraní a posilňovaní kontaktov a spolupráce medzi obyvateľmi, podnikateľmi a vzdelávacími inštitúciami prihraničia v novej progresívnej oblasti inteligentných elektrických sietí na oboch stranách hranice prihraničného regiónu.

Realizáciou hlavného cieľa projektu dôjde k vytvoreniu e-obsahu, ktorý prispeje k rozvoju znalostnej ekonomiky a obyvateľom prihraničia sprostredkuje nové e-aplikácie a služby, ktoré im umožnia lepšie pochopiť možnosť reálneho využitia obnoviteľných zdrojov energie a inteligentných sietí v ich regióne a ukážu im možnosti vlastnej realizácie v prihraničnom regióne, či už prostredníctvom sebavzdelávania alebo vykonávania podnikateľskej činnosti.

Špecifické ciele:

  • Vytvorenie e-dokumentov popisujúcich princípy činnosti inteligentnej elektrickej siete, vrátene možností využitia obnoviteľných zdrojov energie pre zabezpečenie dodávky elektrickeje energie pre obyvateľov, podnikateľov a obce v prihraničnom regióne.
  • Vytvorenie e-aplikácie propagujúcej možnosti štúdia na stredných školách, vysokých školách a vzdelávacích inštitúciách pôsobiacich v prihraničnom regióne, ktorých študijné programy a poskytované vzdelávacie služby sú zamerané na technické oblasti týkajúce sa inteligentných elektrických sietí.
  • Vytvorenie e-aplikácie prezentujúcej profesie, ktoré sa môžu podieľať na budovaní a prevádzke inteligentnej siete.