Analýza povedomia – etapa 2

29.05.2015

Zhrnutie výsledkov dotazníkového prieskumu

Dotazníkový prieskum bol urobený za účelom zistenia, ako sa zvýšilo povedomie obyvateľov prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí, inteligentného domu a obnoviteľných zdrojov energií potom, čo respondenti mali možnosť dozvedieť sa informácie k danej oblasti na vytvorenom Informačnom portáli projektu. Prvý dotazník (zisťovací) zisťoval, aké je povedomie obyvateľov v danej oblasti. Na základe ich odpovedí boli spracované a uložené informácie na Informačný portál projektu, kde mali respondenti prístup a mohli tieto informácie čítať. Následne bol spracovaný druhý dotazník (overovací), ktorý slúžil na overenie, ako vnímajú respondenti informácie uložené na Informačnom portáli projektu.

Overovací dotazník bol rozposlaný na vzdelávacie inštitúcie Žilinského kraja a Moravskoslezského kraja. Oproti prvému dotazníku, v tomto overovacom, bol pokles respondentov o 26 %. Na druhej strane, z odpovedí je zrejmé, že respondenti ktorí dotazník vypĺňali, problematika inteligentných elektrických sietí, inteligentného domu a obnoviteľných zdrojov energií zaujala.

Do prieskumu sa zapojili nielen respondenti Žilinského kraja, Moravskoslezského kraja, kde majú sídla riešiteľské inštitúcie, ale aj respondenti ktorí bývajú v iných krajoch, ktorí sa dostali k dotazníkom vďaka tomu, že študujú v Žilinskom kraji, alebo Moravskoslezskom kraji, čím sa dosah projektu, dostáva za hranice spomínaných krajov.

Dotazník vyplnilo 80 % mužov a 20 % žien. Viac ako polovica respondentov býva v rodinnom dome, čo môže svedčiť aj o záujme respondentov z rodinných domov o danú problematiku, keďže využívanie obnoviteľných zdrojov energie a riadenie elektrických sietí je realizovateľné prevažne v rodinných domoch. Oproti prvému dotazníku (zisťovaciemu), druhý dotazník vyplnilo viac respondentov s ukončeným stredoškolským vzdelaním (36 %), ale zároveň 37 % respondentov s ukončeným základným vzdelaním, t.j. respondenti do 20 rokov, ktorí ešte nemajú svoje vlastné bývanie, ale v budúcnosti by mohli tieto informácie využiť, či už pri výbere študijného odboru, ktorý sa tejto problematike venuje, alebo môžu informácie o obnoviteľných zdrojoch energie a inteligentných elektrických sieťach použiť pri výstavbe vlastných bývaní.

Oblasť/téma Inteligentné elektrické siete

Skutočnosť, že veková kategória a ani dosiahnuté vzdelanie nemajú priamu súvislosť s vedomosťami a záujmom o problematiku „inteligentných elektrických sietí (Smart Grid)“, môže byť spôsobená aj tým, že dotazník už vypĺňali respondenti, ktorí boli s touto problematikou oboznámení na základe prvého dotazníka a mali vedomosť o Informačnom portáli projektu, kde tieto informácie mohli získať v podobe, ktorú si zvolili na základe otázok prvého dotazníkového prieskumu. Do tohto prieskumu sa zapojili prevažne respondenti, ktorých téma „inteligentných elektrických sietí“ zaujala, o čom svedčí aj skutočnosť, že 82 % respondentov poznalo pojem „inteligentná elektrická sieť „Smart Grid“), čo je oproti prvému (zisťovaciemu) dotazníku, nárast o 46 %.

Viac ako polovica respondentov, ktorí poznajú pojem „Inteligentná elektrická sieť (Smart Grid)“ sa zoznámila s týmto pojmom na Informačnom portáli projektu, na ktorý ich upozornil prvý dotazník. Toto je ďalší dôkaz, že respondenti sa o tejto problematike dozvedeli vďaka projektu, ktorý umožnil spracovanie a zverejnenie informácií a tým sa zvýšilo povedomie respondentov v tejto zaujímavej oblasti.

Oblasť/téma Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

Takmer pre všetkých respondentov (99 %) je téma o obnoviteľných zdrojov energie zaujímavá. 76 % z nich má o tejto téme čiastočné informácie, ale chceli by sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať. Oproti prvému dotazníku sa navýšil počet respondentov, ktorí k téme majú všetky potrebné informácie o 8 % a počet respondentov, ktorí majú záujem aj o ďalšie informácie sa navýšil o 11 %. O využiteľnosti obnoviteľných zdrojoch energie vedia skoro všetci respondenti. Viac ako polovica z nich (67 %) má informácie o tejto problematike z televízie, alebo z internetu. K tomuto navýšeniu oproti prvému dotazníku mohlo dôjsť v dôsledku informácií uvedených na Informačnom portáli projektu. Medzi najznámejšie OZE zariadenia patria – veterná elektráreň, solárne panely a fotovoltická elektráreň – pozná ich viac ako polovica respondentov. Menej známe OZE zariadenia sú stále tepelné čerpadlo a kogeneračná jednotka. Potešujúce je, že sa do povedomia respondentov dostali aj menej známe OZE zariadenia a práve k vzdelávaniu môžu pomôcť informácie z Informačného portálu projektu.

Oblasť/téma Inteligentný dom

Pojem „Inteligentný dom“ pozná 83 % respondentov, čo je nárast oproti prvému dotazníku o 13 %, a je len 26 % takých, čo majú o ňom dostatok informácií, preto je potreba tieto informácie obyvateľom sprostredkovávať. Na základe spracovania výsledkov z prvého dotazníka boli spracované materiály o Inteligentom dome do podoby „vizualizácie inteligentného domu“ a do „e-dokumentov o inteligentom dome“, čo zaznamenalo úspech, nakoľko 91 % opýtaných zaujala vizualizácia a 9 % e-dokumenty. Žiaden z respondentov neuviedol, že by ho informácie na stránke nezaujali a to je ďalší dôkaz toho, že prieskumu sa zúčastnili respondenti, ktorých predmetná problematika zaujala.

Profesie a vzdelávanie súvisiace s vyššie uvedenými oblasťami/témami

Z prvého prieskumu vyplynulo, že profesie a vzdelávanie súvisiace s inteligentnými sieťami, obnoviteľnými zdrojmi energie a inteligentnými domami sú pre respondentov skôr neznáme. Na základe tohto zistenia boli spracované zoznamy vzdelávacích inštitúcií a zoznamy profesií, ktoré súvisia s predmetnými témami, čo v oblasti prehľadu profesií zvýšilo povedomie respondentov oproti prvému prieskumu o 7 %. Informácie o prehľade vzdelávacích inštitúcií, v Žilinskom kraji a Moravskoslezskom kraji, podľa prvého prieskumu uvítalo 47 % respondentov a v tomto overovacom prieskume ich za prínos považuje 84 % respondentov.

Dostupnosť informácií súvisiacich s vyššie uvedenými oblasťami/témami

Podoba spracovania informácií spracovaných na Informačnom portáli projektu vyplynula z výsledkov prvej (zisťovacej) analýzy o stave povedomia obyvateľov. Riešitelia projektu preto prihliadali na výsledky analýzy a pripravili tak materiály, ktoré svojím spracovaní a obsahom zaujali respondentov, o čom sa svedčí aj skutočnosť, že 91 % respondentov uviedlo, že sa im informácie uvedené na portáli páčia a 29 % z nich by uvítalo, aby tieto informácie boli ešte podrobnejšie rozpracované. Všetci z 91% respondentov, ktorí uviedli, že ich táto problematika zaujala, majú zároveň aj záujem o aktualizáciu informácií na Informačnom portáli projektu, z čoho vyplýva, že má význam pridávať aktualizované informácie na stránku projektu aj v období udržateľnosti.