Analýza povedomia – etapa 1

21.05.2015

V súčasnej dobe nás obklopujú zo všetkých strán novšie, lepšie a inteligentnejšie technológie. Prenikajú do našich životov v podobe rôznych spotrebičov, mobilov, počítačov alebo počítačových či mobilných aplikácií. Niektorým rozumieme viac a iným zas menej. Rovnako je to s našou schopnosťou posúdiť využiteľnosť a prínos týchto nových technológií pre náš každodenný život.

Jednou z oblastí, kde nové technológie môžu pomôcť zlepšiť náš život, je využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) pre zásobovanie bytov a rodinných domov elektrinou a teplom. Aby to bolo možné, je potrebné klasickú elektroinštaláciu bytov a domov doplniť o inteligentné prvky, ktoré zabezpečia správnu funkcionalitu a najmä návratnosť vynaložených investícií. Napriek tomu, že sa jedná o veľmi perspektívnu a veľmi intenzívne sa rozvíjajúcu oblasť, informácie poskytované verejnosti pôsobia často komplikovane a zložito, z čoho následne pramení nedôvera a obavy z inštalácie obnoviteľných zdrojov energie a inteligentnej elektroinštalácie do bytov a rodinných domov.

Pracovníci Žilinskej univerzity v Žiline a Vysoké školy báňské – Technickej univerzity v Ostrave si v rámci spoločného projektu „Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí“ vytýčili za cieľ vytvoriť zdroj informácií - informačný portál, ktorý by jednoducho, objektívne a zrozumiteľne poukázal na výhody či úskalia využívania obnoviteľných zdrojov energie a inteligentnej elektroinštalácie. Našim cieľom je poukázať na nové možnosti, ktoré tieto technológie prinášajú do oblasti úspor a lepšieho využívania energií, nové príležitosti pre podnikateľské aktivity, ako aj šancu vzdelávať sa vo veľmi progresívnej a perspektívnej oblasti.

Za týmto účelom bol spracovaný dotazník, ktorého cieľom bolo určiť úroveň, obsah a formu prezentácie informácií, ktoré by mali byť na nami pripravovanom informačnom portáli. Do dotazníkového prieskumu boli zapojené všetky vzdelávacie inštitúcie nachádzajúce sa v Žilinskom samosprávnom kraji a Moravskoslieszkom samosprávnom kraji. Celkovo sa do prieskumu zapojilo 733 respondentov.

Zhrnutie výsledkov dotazníkového prieskumu

Dotazníkový prieskum vyvolal záujem u respondentov, o čom svedčí aj počet vyplnených dotazníkov. Nakoľko školy, ktoré boli oslovené nenavštevujú len žiaci/študenti zo Žilinského samosprávneho kraja a Moravskoslezského kraja, tak dopad nášho prieskumu je aj na ďalšie kraje, kde už nie je výraznejší vplyv riešiteľských inštitúcií (Žilinskej univerzity v Žiline a Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava).

Dotazník vyplnilo 71 % mužov a 29 % žien. Viac ako polovica respondentov býva v rodinnom dome, kde je reálny predpoklad využitia OZE, čo môže mať za následok záujem o predkladanú problematiku. A hoci 38 % respondentov v súčasnosti býva v bytových domoch, tak na základe vekovej kategórie (sumárne 61 % do 20 rokov) je reálne, že v budúcnosti môžu bývať v rodinnom dome a informácie o OZE, ktoré teraz získajú im pomôžu pri rozhodovaní sa využiť/nevyužiť ponúkané možnosti.

Dosiahnuté vzdelanie v súvislosti s vekovou kategóriou ukazuje na to, že títo žiaci sú/alebo čoskoro budú v štádiu rozhodovania sa, akú strednú/vysokú školu si vybrať a tu je ďalšia príležitosť poskytnúť im dostatok informácií, kde sa o problematike obnoviteľných zdrojoch dá študovať a aké povolania sú do tejto kategórie zahrnuté.

Oblasť/téma Inteligentné elektrické siete
A hoci veková kategória, ako aj dosiahnuté vzdelanie respondentov sú v SR a ČR rozdielne, tak vedomosti a záujem o problematike „inteligentných elektrických sieťach (Smart Grid)“ je približne rovnaký. Z odpovedí je zrejmé, že prevažuje záujem o znalosti inteligentnej elektrickej siete a ich výhodách pri reálnom používaní.

O praktickej realizácií inteligentných elektrických sietí (SMART GRID) má vedomosť len 4 % opýtaných, ostatní takéto vedomosti nemajú, ale na druhej strane majú záujem dozvedieť sa o takýchto realizáciách viac, preto je aktuálne a má význam spracovať tieto informácie a ponúknuť ich na pripravovanom portáli.

Oblasť/téma Obnoviteľné zdroje energie (OZE)
Téma o obnoviteľných zdrojoch je v súčasnosti veľmi populárna a skoro všetci respondenti už majú o nej nejaké informácie. Viac informácií na jednom mieste by však uvítalo až 65 % respondentov. Respondenti získali informácie o využiteľnosti OZE z televízie, internetu, v škole, 7% má praktickú skúsenosť z využívania OZE doma a hoci informácie sú všade okolo nás z ďalšej otázky vyplýva, že známe sú len niektoré typy zariadení. Medzi najznámejšie OZE zariadenia patria – veterná elektráreň, solárne panely a tepelné čerpadlo. Ostatné zariadenia (fotovoltaická elektráteň, kogeneračná jednotka) pozná menej ako polovica respondentov a len 5 % pozná ešte aj nejaké iné typy. Informácie o jednotlivých OZE zariadeniach umiestnených na jednom informačnom portály by mohli viesť z výšeniu povedomia a zorientovaniu sa obyvateľov v danej problematike.

Oblasť/téma Inteligentný dom
Pojem „Inteligentný dom“ pozná 70 % respondentov, ale len 26 % má o ňom dostatok informácií. Tieto informácie získavajú hlavne z televízie, internetu, od kamarátov a zo školy. Iba 4 % respondentov uviedlo, že v takom dome býva. Aj keď pojem inteligentný dom je podľa odpovedí prevažne známy, 24% respondentov doteraz znalosti nemali. Z odpovedí nie je tiež zrejmé, aké sú znalosti z internetu a od kamarátov. Preto spracovanie informačného materiálu o aktuálnych/reálnych a aj budúcich možnostiach/vlastnostiach inteligentného domu bude pre prevažnú väčšinu používateľov/návštevníkov portálu prínosom.

Profesie a vzdelávanie súvisiace s vyššie uvedenými oblasťami/témami
Profesie a vzdelávanie súvisiace s inteligentnými sieťami, obnoviteľnými zdrojmi energie a inteligentnými domami sú pre respondentov skôr neznáme, čo vyplynulo aj z nášho prieskumu, nakoľko len 19 % by vedelo koho (aké profesie) má osloviť, ak by chceli stavať inteligentný dom a tiež skutočnosť, že 47 % respondentov by si vybralo školu, ktorá poskytuje takého vzdelanie v ich regióne, ak by o nej vedeli.

Dostupnosť informácií súvisiacich s vyššie uvedenými oblasťami/témami
Podoba zdroja informácií o inteligentných sieťach, domoch a obnoviteľných zdrojoch energie vyplýva z potrieb súčasnej doby, kedy väčšina respondentov by uprednostnila ako zdroj informácií „jednoduché texty s animáciami princípov na web stránke“, na tomto zistení sa budú zakladať aj nami spracované informácie, ktoré budú umiestnené na informačnom portály projektu.

Odporúčania pre ďalšiu prácu v projekte
Prvou etapou analýzy povedomia bolo zistené, aká je súčasná úroveň vedomostí a skúseností obyvateľov prihraničia, na slovenskej aj českej strane v troch oblastiach/témach:

  • inteligentné elektrické siete,
  • obnoviteľné zdroje energie a
  • inteligentný dom

a aká je úroveň poznania profesií a možností vzdelávania pre tieto oblasti/témy.

Uvedené výsledky budú akceptované v ďalšom riešení projektu pri tvorbe e-obsahu informačného portálu takto:

  1. Spracovanie jednoduchých textov s animáciami o technických riešeniach inteligentných elektrických sietí, ich výhodách a konkrétnych realizáciách.
  2. Spracovanie jednoduchých textov s animáciami vysvetľujúcimi základné princípy fungovania obnoviteľných zdrojov energie a ich využitia pre výrobu elektriny, tepla a teplej vody, so stručným predstavením solárnych panelov, fotovoltických panelov, veterných elektrární a tepelných čerpadiel a podrobnejším vysvetlením princípov činnosti kogeneračných jednotiek.
  3. Vytvorenie e-aplikácie zobrazujúcej jednoduchou formou model inteligentného domu, vďaka ktorej by si mohli návštevníci portálu uvedomiť z akých základných funkčných prvkov sa inteligentný dom skladá, ako sú v ňom implementované obnoviteľné zdroje energie a akým spôsobom je možné riadiť spotrebu energií v rámci inteligentného domu. Cieľom bude poukázať ma technické limity a v súčasnosti použiteľných technológií.
  4. Vytvorenie a umiestnenia zoznamu škôl a profesií týkajúcich sa oblasti inteligentných sietí, obnoviteľných zdrojov energie a inteligentných domov na informačný portál projektu.