Vitajte na stránkach VIPIES

21.09.2014

VIPIES je akronym projektu "Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí".

Rozvoj informačno-komunikačných technológií (IKT) prebieha v masovom merítku posledných 20 rokov. V súčasnosti si v podstate náš život ani nevieme predstaviť bez vymožeností, ktoré nám poskytuje každodenné využívanie IKT. S IKT sa stretávame hlavne pri dátových a hlasových službách, ktoré nám poskytujú prístup k informáciám alebo kontakt s našimi najbližšími, či už prostredníctvom internetu v počítačoch alebo v súčasnosti toľko preferovaných smartfónoch. Málokto si však uvedomuje úlohu, ktorú tieto technológie zohrávajú pri riadení a prevádzkovaní rôznych typov priemyselných technológií, či už sa napríklad jedná o riadenie spracovania potravín, zabezpečenie bezporuchovej prevádzky bankomatov alebo riadenie dopravy. Jednou z priemyselných oblastí, ktorá sa v súčasnosti dostáva do popredia záujmu poskytovateľov IKT, je elektroenergetika. Tento stav je daný záujmom Európskej únie a jej členských štátov o budovanie inteligentných elektrických sietí, ktoré sa v odbornej verejnosti označujú pojmom Smart Grids. Tieto siete v sebe kombinujú klasické elektroenergetické siete pre distribúciu elektriny a komunikačné siete využívajúce IKT pre zabezpečenie riadenia a prevádzky elektroenergetických sietí. V súčasnosti je pojem Smart Grids veľmi často a s radosťou používaný politikmi a obchodníkmi, pričom samotní používatelia nie vždy vedia, čo vlastne znamená, respektíve si jeho význam prispôsobujú svojim potrebám. Pôvodná myšlienka inteligentnej elektrickej siete vznikla za účelom šetrenie klasických zdrojov energie, minimalizácie CO2 a šetrenia elektrickej energie. Dosiahnutie týchto cieľov sa predpokladalo väčším a lepším využívaním obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vytvorením nových sofistikovaných funkcií umožňujúcich riadiť klasickú elektrickú sieť novým inteligentnejším spôsobom. Už pri zrode myšlienky vytvorenia inteligentnej siete bolo zrejmé, že bez podpory IKT to nepôjde. Inteligentná elektrická sieť (Smart Grid) v sebe skrýva viacero nových prístupov. Jedným z nich je presunutie výroby elektrickej energie bližšie ku jej spotrebe. Technickou realizáciou uvedeného prístupu sa vytvára priestor pre poskytovanie nových typov služieb spojených jednak s budovaním samotnej inteligentnej siete, ale aj s jej následnou prevádzkou, čím by mali získať hlavne drobní odberatelia, živnostníci, podnikatelia a samozrejme aj obce. Najväčší prínos sa pritom predpokladá práve v tých geografických oblastiach, ktoré sa nachádzajú mimo hlavných centier technickej a energetickej infraštruktúry, čo je situácia typická pre oblasť prihraničia. Veľkou brzdou rozvoja inteligentných elektrických sietí a prínosov, ktoré táto technológia prináša, je zlá informovanosť obyvateľstva, ktoré nepozná správny význam pojmu inteligentná elektrická sieť, a preto ho buď ignoruje, alebo mu nedôveruje. Hlavným dôvodom týchto postojov je skutočnosť, že neznalý obyvateľ, ktorý je zároveň odberateľom elektriny, nie je dostatočne a zrozumiteľne informovaný o tom, čo to vlastne inteligentná elektrická sieť je a aké reálne výhody mu prináša. Navyše sa často stáva obeťou nepoctivých obchodných praktík spoločností, ktoré sa mu snažia predať svoje produkty bez ohľadu na to, či ich vie reálne využiť a prinesú mu nejaký úžitok. Zámer predkladaného projektu vychádza z vyššie uvedených skutočností. Jeho cieľom je vytvorenie informačného portálu, ktorý by modernou, zrozumiteľnou, ilustratívnou a objektívnou formou priblížil problematiku inteligentných elektrických sietí obyvateľom prihraničia tak, aby boli sami schopní posúdiť reálny úžitok tejto novej technológie pre svoj každodenný život. Jedným z očakávaných prínosov projektu bude poukázanie na tú skutočnosť, že inteligentná elektrická sieť, využívajúca aj dostupné obnoviteľné zdroje energie, prináša pre obyvateľov prihraničia priestor pre realizáciu ich podnikateľských zámerov v samotnom prihraničí. Ďalším prínosom projektu bude to, že obsah informačného portálu ukáže mladým ľuďom, kde je v prihraničnom regióne možné získať technické vzdelanie v profesiách, ktoré sa týkajú tejto novej a progresívne sa rozvíjajúcej oblasti, ktorá je a v budúcnosti bude podporovaná nie len z úrovne štátu, ale aj z úrovne EÚ. Mladí ľudia tak dostanú šancu spojiť svoju budúcnosť s regiónom prihraničia a nehľadať svoju príležitosť mimo tohto regiónu, prípadne mimo Slovenska.